ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиационно състояние на необработваемите почви, дънни утайки от открити водоеми и отпадъчни продукти от потенциални замърсители

Радиационното състояние на почвите, седиментите и отпадните продукти от дейността на предприятия потенциални замърсители, е оценено посредством извършване на

недеструктивен гама-спектрометричен анализ на проби от пунктове, определени в мониторинговата мрежа за територията на страната.

През второто тримесечие са взети и анализирани 22 броя почвени проби и 3 броя проби седименти в областите Варна, Добрич и Шумен. Не са установени отклонения от типичните стойности на специфичните активности в опробваните пунктове, които са: за уран- 238 (20÷50) Bq/kg, за радий- 226 (23÷50) Bq/kg, за торий - 232 (26÷60) Bq/kg, за калий– 40 (300÷620) Bq/kg и за олово 210 (30÷110) Bq/kg. Стойностите на техногенният  радионуклид цезий-137 са в границите от 0,7 до 20,0 Bq/kg.

Не са установени отклонения в измерените стойности на радиационния гама фон, който варира от  0,08 до 0,14 µSv/h.

На територията на Плевенска област са анализирани 24 броя почвени проби и 2 броя седименти. Специфична активност на цезий-137 варира от 1,7 до 35,0 Bq/kg. Измерените специфични активности на естествените радионуклиди са в диапазона: уран-238 (18-40) Bq/kg, радий-226 (18-47) Bq/kg. Няма установени отклонения от типичните за съответния регион стойности.

Мощността на еквивалентната доза на радиационния гама фон е в диапазона 0,8 µSv/h -0,10 µSv/h. 

За периода април-юни на територията на Пловдивска област е извършено пробонабиране на 11 броя проби почви (7 броя фонов мониторинг и 4 броя потенциални замърсители). Стойностите на гама фона измерен в пунктовете варират в границите от 0,15 µSv/h - 0,29 µSv/h и са обичайни за съответните места.

На територията на Старозагорска област са взети 25 броя почвени проби от фоновия мониторинг, 4 броя от райони на потенциални замърсители и 5 брой седименти.

През второто тримесечие на 2019 г.от територията на Бургаска област, са изследвани 3 броя необработваеми почвени проби, 3 броя проби от скален материал и 1 брой почвени проби от района на нива до залив “Вромос“.  Няма превишение спрямо характерните за района стойности, които са: U-238: (39-77) Bq/kg, Ra-226: (39-81) Bq/kg, Th-232: (39-60) Bq/kg, Pb-210: (40-90) Bq/kg, K-40: (588–731) Bq/kg. Съдържанията на отложения техногенен радионуклид цезий-137 са в диапазона от 9,3 Bq /kg -15,8 Bq /kg.

Измереният гама-фон е от 0,10 µSv/h до 0,11 µSv/h.

В изследваните през второто тримесечие необработваеми почви не се наблюдава отклонение от характерните за всеки пункт стойности на специфичната активност на естествени и техногенни радионуклиди и гама-фон.

От мониторинга на радиационната обстановка в залив “Вромос” се установява, че изследваната проба “пясък” на плажа е с активности: уран-238 (376 Bq/kg), радий-226 (393 Bq/kg ) и олово-210 (274 Bq/kg). Гама фонът в точката на опробване е в диапазона: 0,26-0,27 µSv/h.  Съдържанията в пробата  “пресен” нанос от прибоя са  съответно: уран-238 (341 Bq/kg), радий-226 (345 Bq/kg) и олово-210 (238 Bq/kg). Измерените стойности на специфичната активност в пробите от двата пункта не се различават от предходните измервания за плажната ивица на залива, замърсен в периода 1954-1977 година от депониран флоатационен отпадък с повишено съдържание на естествени радионуклиди, от флоатационна фабрика “Росен“ към Бургаски медни мини и превишават фоновите стойности на “чистите” плажове в района.

За периода април-юни на 2019 г. за област Враца са анализирани 15 броя почвени проби и 4 броя седименти. Гама-спектрометричният анализ на пробите показва, че няма съществени отклонения в измерената специфична активност на радионуклидите спрямо характерните за района.

За област Монтана през второто тримесечие на 2019 г. от област Видин са анализирани 9 броя почвени проби – (8 броя фонов мониторинг и 1 брой потенциални замърсители). Мощността на еквивалентната доза на радиационния гама фон е в диапазона 0,10-0,13 µSv/h. Активността на  цезий-137 е в диапазона 0,7–76,3 Bq/kg. Не се установява изменение на характерните за отделните пунктове стойности на естествените радионуклиди в анализираните проби.

За второто тримесечие на 2019 г. от територията на Софийска, Кюстендилска и   Благоевградска  области са анализирани 18 бр. почвени проби- фонов мониторинг, 13 броя от райони на потенциални замърсители и 5 броя седименти. В почвите от района на завод „Звезда“ и кариера „Копитото“ на  обект „Елешница“ от закрития уранодобив е  установено  превишаване  на естествените радионуклиди уран-238, радий-226 и олово-210 спрямо фоновите стойности на почвите в района, които съответно за уран – 238: десет пъти,  за радий -226 от 9-14 пъти и за олово-210 от 3-10 пъти. За почвите от пунктовете за района на обект „Мелник“, измерените  стойности на специфичните активности на естествените радионуклиди са: за района на сорбционния комплекс: уран-238( 1638 Bq/kg), радий-226 (417 Bq/kg) и олово-210 (276 Bq/kg), за района на шахта 3 измерените  стойностите са: уран-238 (100 Bq/kg), радий-226 (247 Bq/kg) и  олово-210 (161 Bq/kg), които превишават неколкократно естествените фонови стойности за тези радионуклиди характерни за почвите в района. За останалите пунктове резултатите показват обичайни стойности на естествените  радионуклиди и не превишават характерните за района стойности. Специфичната активност на цезий-137 в почвите  варира от 1,8 до 20,2 Bq/kg.

Измереният радиационен гама фон е характерен за района (0,09 – 0,22  µSv/h), като само за пунктовете от района на сорбционния комплекс на обект „Мелник“ и  шахта 3, той превишава до два пъти фоновите стойности и варира от 0,20 до 0,30 µSv/h Bq/kg.

Слабо повлияни от дейността на обекта са седиментите на река Мелнишка от обект ”Мелник“.

 

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС