ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиологична характеристика на 30 – км зона на АЕЦ “Козлодуй”

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) извършва радиологичен мониторинг в “наблюдаваната“ (2-30km) зона на АЕЦ "Козлодуй".

Радиологичният мониторинг се състои в непрекъснато наблюдение на следните индикатори:

•          радиационен гама фон;
•          атмосферна радиоактивност;
•          съдържание на техногенни радионуклиди в необработваеми почви от пунктове в “наблюдаваната“ (2-30km) зона;
•          радиологични показатели в повърхностни води от (2-30km) зона на АЕЦ “Козлодуй" и дебалансни води от централата;
•          съдържание на техногенни радионуклиди в седименти от р. Дунав.

 

Съдържание на техногенни радионуклиди в необработваеми почви от пунктове в “наблюдаваната“ (2-30km) зона

За периода април-юни на 2019 г. са анализирани почвени проби от пунктовете на 2-30 км зона на АЕЦ “Козлодуй” от територията на област Враца (13 пункта) и територията на област Монтана (10 пункта).  За област Враца, активността на цезий-137 в почвите е в границите от 1,62 до 12,1 Bq/kg, което е вследствие от аварията в Чернобил. Специфичната активност на естествените радионуклиди е в диапазони: U-238 от 15-46 Bq/kg, Ra-226 от 15-42 Bq/kg, Th-232 от 33-51 Bq/kg, Pb-210 от 19-44 Bq/kg. Гама-спектрометричният анализ на пробите показва, че няма съществени отклонения в измерената специфична активност на радионуклидите спрямо характерните за района.  Измерената стойност на мощността на еквивалентната доза е в границите на  характерните стойности за съответните пунктове и е от 0,13 до 0,17 µSv/h.

В област Монтана е извършено пробонабиране и анализ на тримесечни почвени проби от десетте пункта в 2-30 км зона на АЕЦ“ Козлодуй”. Активността на  цезий-137 е в  диапазона 1,01 - 13,6 Bq/kg. Не се установява изменение на характерните за отделните пунктове стойности на естествените радионуклиди в анализираните проби. Мощността на еквивалентната доза на радиационния гама фон е в диапазона 0,11 – 0,14 µSv/h.

Мониторинга на 2-30 км зона на АЕЦ “Козлодуй”  показва, че те не са повлияни от дейността на АЕЦ “Козлодуй” .

Радиологични показатели в повърхностни води от (2-30km) зона на АЕЦ “Козлодуй" и дебалансни води от централата

Резултатите от ежемесечния радиационен мониторинг на дебалансните води от АЕЦ "Козлодуй", сравнени с тези за р. Дунав, преди и след централата са обобщени на фиг. 4.2

фиг. 4.2. Обща бета-активност [Bq/l] в дебалансните води на АЕЦ “Козлодуй” и р. Дунав

Не се установява изменение в радиологичните характеристики на водите на р. Дунав, вследствие експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”.

Съдържание на техногенни радионуклиди в седименти от р. Дунав

През второто тримесечие на 2019 година са взети седименти от р. Дунав при гр. Козлодуй, р. Дунав при гр. Оряхово и отводящ канал на АЕЦ “Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй. Не са констатирани отклонения от стойностите от предходни години.

Взети са водни проби за определяне съдържанието на Cs-137 от р. Дунав от пунктове- гр. Козлодуй-пристанище и гр.Оряхово-пристанище. Измерените стойности са под минимална детектеруема активност (МДА - 0,083Bq/l за пункт гр. Козлодуй и 0,043Bq/l за пункт гр.Оряхово).

За второто тримесечие на 2019 година са взети проби на повърхностни води от р. Дунав при гр. Оряхово-пристанище и отпадъчна вода от отводнящия канал на АЕЦ за определяне съдържанието на тритий. Измерените стойности са под минимална детектеруема активност (МДА – 2 Bq/l), което е в допустимите граници.

Общият радиологичен статус на околната среда в 2-30км зона на АЕЦ “Козлодуй” през второто  тримесечие на 2019г. е представен на фиг.4.3.

Показани са резултатите от анализите на проби от необработваеми почви и води от речната мрежа в района.

фиг. 4.3 (картата) - Радиологично състояние на 30 - км зона на АЕЦ “Козлодуй”

Извършеният радиологичен мониторинг установява, че за посоченото тримесечие няма отклонения в определяните радиологични параметри в почвите и повърхностните води спрямо характерните за региона стойности.

 

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС