ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиационно състояние на водите в повърхностните водоеми и на повърностни и подземни води в райони на обекти - потенциални замърсители

Радиологичният мониторинг на реките, езерата и язовирите в страната се осъществява чрез мрежа от пунктове и се изразява в измерване на показателите, съгласно Наредба  № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностни води – обща алфа радиоактивност ( 0,2 Bq/l), обща бета радиоактивност ( 0,5 Bq/l ), съдържание на  естествен уран (40µg/l), специфична активност на радий-226 (0,1 Bq/l ).

Радиологичният мониторинг за обекти потенциални замърсители се изразява в наблюдение на радиологичните показатели нормирани в наредби: Наредба № 6 /09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти – съдържание на естествен уран ( 2 mg/l ) и специфична активност на радий-226 - (700 mBq/l ).

 Наредба № 1/11.1999 г. за норми за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в България – обща алфа активност ( 0,5 Bq /l ),  обща бета радиоактивност ( 2 Bq/l ), съдържание на естествен уран - 7500 Bq/m3 ( 0,3 mg/l ) и специфична активност на радий-226 - ( 500 mBq/l).

През второто тримесечие на 2019 г. е осъществен радиологичен мониторинг на повърхностни води от контролни пунктове по поречията на по-големите реки от мониторинговата мрежа на ИАОС:  Янтра, Искър, Марица, Места, Тунджа и други водни обекти в страната. Всички те са с радиологични показатели значително под допустимите норми, определени от съществуващата нормативна база.

За периода април-юни на 2019 г. от територията на област Плевен е взета проба на повърхностни води от р. Дунав. Измерената специфична активност на цезий-137  в р. Дунав при гр. Свищов е под минимална детектеруема активност (МДА- 0,042 Bq /l).

През второто тримесечие на 2019 г. от територията на област Пловдив са изследвани 2 броя проби на повърхностни води (фонов мониторинг). Общата бета активност не превишава допустимите стойности.

За периода април-юни на 2019 г. от територията на Старозагорска област са изследвани 9 броя проби от повърхностни води (5 броя фонов мониторинг и 4 броя подземни води от районите на бившите уранодобивни обекти: „Чала”, „Мъдрец” и „Сърница” . Общата бета активност и съдържанието на естествен уран, не превишават допустимите стойности характерни за района.

През второто тримесечие на 2019 г. от територията на област Враца са взети 2 проби на повърхностни води (фонов мониторинг). Общата бета активност не превишава допустимите стойности. Общата алфа активност е под границата на количествено определяне на метода (МДА- 0,04 Bq /l).

За периода април-юни на 2019 г. от територията на област Монтана е изследвана 1 проба повърхностни води. Общата бета активност е 0,088 Bq /l.

За второто тримесечие на 2019 г. от територията на  Софийска и Благоевградска области са изследвани 19 броя проби от повърхностни води, от които 16 броя са руднични от районите на бившите уранодобивни обекти: „Елешница” и обект „Сугарево”.

Във водите от щолна 54, щолна в м. „Грудин дол” и „Вълче” дере общата алфа активност превишава от три до шест пъти ПДК, която се дължи на съдържанието на естествен уран: от 0,059 mg/l до 0,142 mg/l. Измерените специфични активности на  водите : от щолна 9 са  : обща алфа активност: 51,3 Bq/l, обща бета активност: 12,5 Bq/l, съдържание на естествен уран : 1,89 mg/l  и радий - 226 - 0,86 Вq/l, като превишават нормативните показатели в Наредба № 1/15.11.1999 г.

Установени са превишения на общата алфа и бета активности във водите на щолна Сугарево. Измерената специфична активност на естествения уран е : 9,5 mg/l.

 

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС