ExEA MoEW EEA

Лични средства

Води

В настоящото издание на бюлетина е включена информация за състоянието на повърхностните води за второто тримесечие на 2019 година.

Оценката на качеството на повърхностните води е направена в съответствие с Наредба № Н-4 (обн., ДВ, бр.22 от 2013 г.). Състоянието на повърхностните води се характеризира чрез усреднени стойности на основните физикохимични показатели по време и по дължина на реката. Основните показатели използвани за характеризиране на повърхностните води са: температура, рН, разтворен кислород, БПК5, ХПК-бихроматна, биогенни елементи - NH4, NO3, NO2, PO4.

Състояние на качеството на повърхностните води

  

Състоянието на повърхностните води се характеризира чрез усреднени стойности на основните физикохимични показатели по време и по дължина на реката.

Основните показатели използвани за характеризиране на повърхностните води са: температура, рН, разтворен кислород, БПК5, ХПК-бихроматна, биогенни елементи - NH4, NO3, NO2, PO4.


Дунавски басейн
Черноморски басейн
Източно-беломорски басейн
Западно-беломорски басейн

Състояние на качеството на подземните води

 

През първото полугодие на 2019г. са извършени 1180 пробовземания от 507 пункта за контролен и оперативен мониторинг на подземните води. Извършени са анализи по показатели за мониторинг на подземните води, съгласно две Заповеди за мониторинг: Заповед № РД 175/2018г. и Заповед № РД 230/2019г. на Министъра на околната среда и водите, където показателите са разпределени в следните групи:

1. Физико-химични показатели:

  • І-ва група- основни физико-химични показатели- разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий,  калий, сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати, сух остатък, флуориди;
  • ІІ-ра група – допълнителни физико-химични показатели- нитрити, фосфати, общо желязо, манган, цианиди общо .

 

2. Специфични замърсители:

  • І-ва група –метали и металоиди- олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ хром, хром 3-валентност, хром 6-валентност, стронций, обща алфа и бета- активности, Естествен уран и Радий R226;
  • ІІ-ра група- органични вещества- трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ, НСН-съединения, 2,4 Д, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, манкоцеб, тебуконазол, хлорпирифос, трифлуралин, алахлор, циперметрин, хлорпирифос-етил; имидаклоприд; тиаклоприд; флузилазол; фамоксадон, ципроконазол, пропиконазол, дифеноконазол, метазахлор, S-металахлор, тербутилазин, флорасулам, аминопиралид-калий, тиаметоксам, карбоксин, тирам, дитианон, аминна сол, глифозат, прокиназит, метсулфурон, имазамокс, трибенурон, металахлор, диметоат, диметоморф, металаксил М, напропамид, метрибузин, флуазифоп-П бутил, Бензен, 1,2 дихлоретан, нефтопродукти, полициклични ароматни въглеводороди (определят се като сума от концентрациите на: бензо(b)флуорантен,бензо(k)флуорантен,  Бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен), бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен, бензо(а)пирен, флуорантен.

 

През първото полугодие на 2019г. от групата на органичните вещества са анализирани: 1;2;4-трихлорбензен, 1,2-дихлоретан, 2,4 Д (Dichlorphenoxyacetacid), метаболити и изомери на DDT,  НСН-съединения (Алфа – хексахлорциклохексан,  Бета – НСН, Гама - НСН – Линдан,  Делта – НСН, Епсилон – НСН), Trans – Хлордан, Алахлор, Алдрин, Атразин, Ацетохлор, Бензо (а) пирен/ 3,4 – Бензопирен, Бензо(b)флуорантен, Бензо(e)пирен, Бензо(ghi) перилен, Бензо(б+к)Флуорантен, Бензо(к)флуорантен(3;4 - Бензофлуорантен), ендосулфан, алфа- ендосулфан, бета- ендосулфан, Диелдрин, Диурон, Ендрин, Изодрин, Изопротурон, Индено(1;2;3-c;d) пирен, Манкоцеб, Метоксихлор, Метолахлор, Пендиметалин, Пропазин, Симазин, Сума хлордан, Тебуконазол, Тербутилазин, Тетрахлоретилен, Тетрахлорметан, Триадименол, Трифлуралин, Трихлоретилен, Флуорантен, Флутриафлор, Фозолан, Хептахлор, Хептахлорепоксид (цис+транс), Хлордан, Хлорпирифос, Хлорпирифос – етил, Хлорфенвинфос, Циперметрин, Цис-хлордан.

Резултатите от анализите са сравнявани със стандарти за качество, съгласно приложение №1 на Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води ( обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007г. ), с изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г. ., бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 31.10.2014 г. изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)

 

Анализът на подземните води е направен според изискванията на Европейската Рамкова Директива за Води по Речни басейнови райони и по подземни водни тела.

В Дунавски басейнов район мониторингът на подземните води през първото полугодие на 2019г. е извършван в 131  мониторингови пункта ( 249 пробовземания), разпределени в 50 подземни водни тела.

В Черноморски басейнов район са подлежали на мониторинг 143 пункта ( 334 пробовземания)- в 37 подземни водни тела.

За Източнобеломорски басейнов район са пробовземани 148 мониторингови пунктове ( 382 пробовземания)  на подземни води, които са разположени в  40 подземни водни тела.

И за Западнобеломорски басейнов район качеството на подземните води през първото полугодие на 2019 г.  е наблюдавано в 85 мониторингови пункта ( 215 пробовземания) – разпределени в 38 подземни  водни тела.

Качество на подземните води

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС