ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020г. са подадени 2 (две) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

„БИАНА“ ЕООД гр. Шумен

2.

„Екобулхарт“ ЕООД, с. Главиница

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 5 (пет) заявления на операторите:

1.

„БРАТЯ ТОМОВИ” АД - „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)“; “, „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“; „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“

2.

Инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с оператор „БИОВЕТ” АД – КЛОН РАЗГРАД, гр. Разград

3.

„Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за производство на крафт хартия“

4.

Община Ямбол за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа“

5.

Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топилен капацитет на пещите над 20t/24h с оператор „РУБИН ТРЕЙДИНГ” ЕАД, гр. София

 Към 30.06.2020 г. има издадени общо 587 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС