ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.04.2016г. до 30.06.2016г. са подадени 7 (седем) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

„Поддържане чистотата на   морските води“ АД, гр. Варна

2.

„Биляна“, с. Българско сливово

3.

„Велди – 1“ ООД

4.

„ДЕТЕЛИНА-08“ ООД

5.

“ТИ АЙ МЕТЪЛС” ЕАД, гр. Варна

6.

„ДЕНИМАЛ“ ООД

7.

„НАРСЕЛ“ ЕООД

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС. 

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 2 (два) оператора:

1.

„ЕКОПРОДУКТ“ ЕООД, с. Попина,   община Ситово

2.

„ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЛОМЦИ“ ООД, с.   Ломци

 Към 30.06.2016г. има издадени общо 534 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС