ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиационен гама-фон

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда, специфична за всеки пункт, област, регион.

Известно е, че естествените радионуклиди: уран, радий, торий и продуктите от техния разпад, както и радиоактивните изотопи на калия, рубидия и др., имат широко разпространение в земната кора. Поради своите специфични физико- химични свойства те имат конкретно присъствие в състава на отделните компоненти на околната среда: литосферата (скали, почви), хидросферата (подземни, речни, езерни и морски води), въздуха, флората и фауната.

В резултат от дейността на човека става допълнително обогатяване на елементите на околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено преразпределение. Тези антропогенни източници на радиоактивност обуславят техногенната компонента на радиационния фон. Към  тях следва да се отнесат:

- отпадъчните води и отбитата скална маса при миннодобивната дейност на тежки и редки метали;
- газоаерозолните изхвърляния от обектите на атомната енергетика и топлоенергетиката;
- сгурията и пепелината от топлоцентралите, работещи с твърдо гориво;
- минералните торове, получени от някои фосфорити;
- строителните материали.
 

Наблюденията за състоянието на радиационния гама-фон в Р България се осъществяват чрез Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, посредством 26 Локални мониторингови станции (ЛМС), обхващащи цялата територия на страната. По- голяма гъстота от мониторингови станции има около АЕЦ “Козлодуй”.

Автоматизираната система има за цел своевременното установяване на инцидентно повишаване на радиационния гама-фон.

През второто тримесечие на 2015 г. от автоматизираната система за наблюдение на радиационния гама-фон в реално време редовно постъпват данни от територията на страната.

На фиг. 4.1. а), б), в) и г) са представени графично измененията на мощността на дозата - усреднени месечни, дневни, едночасови и десетминутни стойности в пунктове от 30 км и 100 км зони на АЕЦ “Козлодуй”, както и в някои произволно избрани ЛМС от страната.

Резултатите от наблюденията през този период показват, че радиационният гама-фон в контролираните пунктове е в границите на характерния естествен гама-фон за съответния пункт и конкретните метеорологични условия. 

Средни месечни стойности на мощността на амбиентната еквивалентна доза, (µSv/h) в пунктовете от 3-30 километровата зона на АЕЦ “Козлодуй” за периода 04 – 06.2016 г.
Фиг.4.1 a

 

Средни десет минутни стойности на мощността на амбиентната еквивалентна доза, (µSv/h) в пунктовете от 30-100 километровата зона на АЕЦ “Козлодуй” за 26.04.2016 г.

Фиг.4.1 б

 

Средни едночасови стойности на мощността на амбиентната еквивалентна доза, (µSv/h) в 6 Локални мониторингови станции за периода 12.05 – 18.05.2016 г.
Фиг.4.1 в

 

Средни дневни стойности на мощността на амбиентната еквивалентна доза, (µSv/h) в 6 Локални мониторингови станции за периода 01.06 – 30.06.2016 г.
Фиг.4.1 г

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС