ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.07.2017г. до 30.09.2017г. са подадени 8 (осем) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

 

1.

„ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ АД

2.

„ПИЛКО“ ЕООД, площадка с.   Чуковец

3.

"Ей и ЕС Марица Изток   1" ЕООД, Депо

4.

„Фураж Росица“ ЕАД

5.

„БРИКЕЛ“ АД

6.

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД, гр. Нови Пазар

7.

РПУО на община Бургас

8.

ОРГАХИМ РЕЗИНС

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 8 (осем) оператора:

1.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН“ ЕАД“, гр.   Сливен

2.

„ПИЛКО“ ЕООД, гр. Разград, площадка с. Киченица

3.

„ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД, гр.София, площадка   гр. Пазaрджик

4.

„ФАРМПРО” ООД, гр. Стара Загора

5.

„ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо   село

6.

„Пашабахче България” ЕАД, гр. Търговище

7.

„МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна,   площадка в землището на гр. Белослав

8.

„ЕКСПО – ХК“ ЕООД, гр. Търговище, площадка с. Петко Славейков, община   Севлиево

Към 30.09.2017г. има издадени общо 553 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС