ExEA MoEW EEA

Лични средства

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

СЕРЕН ДИОКСИД 

НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Таблица 2.1. СРЕДНОЧАСОВИ И СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани данни Бр. 1h - концентрации

Брой превишения на ПС за СЧН

(350 µg/m3)

Максимална измерена (средночасова) концентрация

g/m3]

Средна концентрация за периода

[µg/m3]

КФС „Рожен”

 

2107

0

60.33

9.80

Забележка:
Норма за опазване на природни екосистеми за серен диоксид SO2 – [20µg/m3] (За една календарна година и зима / 1 октомври до 31 март)
 
Таблица 2.2. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”
 

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани данни

Бр. 24h- концентрации

Брой превишения

на ПС за СДН

(125 µg/m3)

Максимална измерена средноденонощна концентрация

g/m3]

КФС „Рожен”

 

92

0

16.33

 

АЗОТЕН ДИОКСИД И АЗОТНИ ОКСИДИ 

НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Таблица 2.3. СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА АЗОТЕН ДИОКСИД НА КФС „Рожен”

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани данни

 

Брой превишения на ПС за СЧН

(200 µg/m3)

Максимална измерена

 концентрация

g/m3]

КФС „Рожен”

2113

 0

23.48

Забележка:
Норма за опазване на растителността за азотни оксиди NO+NO2 - 30 [mg/m3] (За една календарна година)
 

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ДО 10 МИКРОНА (ФПЧ10) И ДО 2.5 МИКРОНА (ФПЧ2.5) 

Таблица 2.4. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА ФПЧ10

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани

данни

Брой превишения на ПС за СДН

[50 µg/m3]

Максимална измерена концентрация

g/m3]

Средна концентрация за периода

g/m3]

 КФС „Рожен”

92

0

24.44

9.70

 

Таблица 2.5. СРЕДНОДЕНОНОЩНИ НИВА НА ФПЧ2.5

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани

данни

Максимална измерена концентрация

g/m3]

Средна концентрация за периода

g/m3]

 КФС „Рожен”

81

15.60

6.86

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС