ExEA MoEW EEA

Лични средства

Атмосферна радиоактивност

Изследванията на атмосферната радиоактивност се базират на автоматично набиране на аерозолни проби (обем ~ от 500 до 3000 m³ въздух) върху стъкловлакнести филтри, чрез стационарни автоматични станции с последващ гама- спектрометричен анализ, за определяне обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди. Пробонабирането се извършва два пъти месечно в градовете: Бургас, Варна, Враца, Монтана (обем въздух 1600 m³) и София (3000  обем въздух m³)  и едномесечно в Бухово, Яна (500 m³  ÷ 700 m³)  и Свищов - 3000 m³.

Резултатите, от анализираните аерозолни филтри за третото тримесечие на 2018 г. показват концентрации за техногенния цезий-137 под минимална детектеруема активност (МДА) - при пробонабран обем въздух 3000 m³, МДА е <0,008 mBq/ m³, а за обем въздух 1600 m³ е 0,015 mBq/ m³ . Измерените стойности на  космогенният радионуклид   берилий-7 са  в границите ( 0,66 ÷ 7,70) mBq/ m³, а за олово -210 те са от 0,2 до 3,5 mBq/ m³, които са под допустимите средногодишни стойности (съгласно Наредба за основните норми за радиационна защита/20.02. 2018г., таблица 4).

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС