ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиационно състояние на необработваемите почви, дънни утайки от открити водоеми и отпадъчни продукти от потенциални замърсители

Радиационното състояние на почвите, седиментите, дънните утайки и отпадните продукти от дейността на предприятия потенциални замърсители, е оценено посредством извършване на недеструктивен гама-спектрометричен анализ на проби от пунктове, определени в мониторинговата мрежа за територията на страната.

През третото тримесечие са взети и анализирани 12 броя почвени проби и 3 броя проби седименти в областите Добрич и Варна. Не са установени отклонения от типичните стойности на специфичните активности в опробваните пунктове, които са: за уран- 238 (17÷43) Bq/kg, за радий- 226 (21÷42) Bq/kg, за торий - 232 (17÷55) Bq/kg, за калий – 40 (267÷585) Bq/kg и за олово 210 (20÷88) Bq/kg. Стойностите на техногенният  радионуклид цезий-137 са в границите от 1,0 до 75,5 Bq/kg.

Не са установени отклонения в измерените стойности на радиационния гама фон, който варира от  0,07 до 0,14 µSv/h.

На територията на Плевенска област са анализирани 30 броя почвени проби и 6 броя седименти. Специфична активност на цезий-137 варира от 1,67 до 36,1 Bq/kg. Измерените специфични активности на естествените радионуклиди са в диапазона: уран-238 (22-43) Bq/kg, радий-226 (24-44) Bq/kg. Няма установени отклонения от типичните за съответния регион стойности.

Мощността на еквивалентната доза на радиационния гама фон е в диапазона 0,8 - 0,10 µSv/h. 

На територията на Пловдивска област са анализирани 27 броя почвени проби - фонов мониторинг и 9 броя от райони на потенциални замърсители, 5 броя седименти (фонов мониторинг) и 6 броя (потенциални замърсители).

Измерените стойности за U- 238 и Ra-226 на почвите  от района на м. „Картофена нива“ -  участък “Изгрев“ от уранодобива, са съответно: за U- 238 ( 254 Bq/kg) и Ra-226 ( 419 Bq/kg), които са следствие от дейността извършвана в участъка.

За останалите пунктове не е установено повишено съдържание на естествените радионуклиди. Специфична активност на цезий-137 варира от 0,9 до 115,0 Bq/kg, които са следствие от Чернобилската ядрена авария през 1986 г. Най-високи стойности за специфичната активност на техногенния Cs-137 са регистрирани в: Бяла Черква - 236 Bq/ kg, района на рудник „Здравец“ - 175 Bq/ kg, Батак- 166 Bq/ kg, Радилово - 152 Bq/ kg, Кричим - 139 Bq/ kg, Първомай - 122 Bq/ kg. Измерените специфични активности на естествените радионуклиди са в диапазона: за уран-238 (40-132) Bq/kg, радий-226 (47-136) Bq/kg. Резултатите от анализите на пробите за съдържание на естествени и техногенни радионуклиди не показват стойности на масовата активност различни от предходни периоди.

Стойностите на гама фона измерен в пунктовете за фонов радиологичен мониторинг и пунктовете в райони с потенциални замърсители на територията на Пловдивска област  през третото тримесечие на 2018 година варират в граници 0,17 µSv/h - 0,30 µSv/h и са обичайни за съответните райони.

На територията на Старозагорска област за периода юли - септември са изследвани 21 броя почвени проби от фоновия мониторинг, 3 броя от райони на потенциални замърсители, 2 броя седименти (фоновия мониторинг) и 1 брой (от райони на потенциални замърсители). Слабо повлияна е почвата от участък „Орлов дол“ – запад от района, където стойностите на уран-238 са (195 Bq/kg), което превишава до 3 пъти фоновите стойности. За останалите пунктове специфичните активности на естествените радионуклиди са в границите на характерните стойности за тези пунктове. Специфичната активност на цезий-137 варира от 2,5 до 56,3 Bq/kg .

Измереният радиационен гама фон в пунктовете е характерен за района, в граници от 0,17 до 0,21 µSv/h.

През третото тримесечие на 2018 г. от територията на Бургаска област, са изследвани 17 броя необработваеми почвени проби, 2 броя проби от скален материал. Стойностите на специфичната активност за U-238, Ra-226, Th-232, K-40 не се отклоняват от характерните за всеки от опробваните пунктове. В пробата от с.Мокрен са регистрирани по-високи стойности на специфичната активност на Cs-137 - 93.3 Bq /kg. По-високи стойности за Pb-210 са регистрирани в пунктове : Мокрен ( 104 Bq /kg), Малко Търново (114 Bq /kg), Визица ( 226 Bq /kg).

 Измереният гама-фон във всички опробвани пунктове е от 0,10 µSv/h до 0,16 µSv/h.

 За периода юли - септември е анализирана 1 почвена проба от района на кариера „Черноморец“. Резултатите от гама-спектрометричния анализ не показват съществена разлика от обичайните за пункта стойности, а измереният гама-фон е 0,20 µSv/h.

Резултатите от анализа на пробата скален материал (пясък от плажната ивица на Несебър) не показват отклонение от измерените в предишни години стойности.

От мониторинга на радиационната обстановка в залив “Вромос” се установява, че изследваната проба “пясък” на плажа е с активности: уран-238 (458Bq/kg), радий-226 (464 Bq/kg ) и олово-210 (295 Bq/kg). Гама фонът в точката на опробване е в диапазона: 0,27-0,29 µSv/h.  Съдържанията в пробата  “пресен” нанос от прибоя са  съответно: уран-238 (236 Bq/kg), радий-226 (224 Bq/kg) и олово-210 (182 Bq/kg). Гама фонът  е в диапазона: 0,17 – 0,18 µSv/h. Измерените стойности на специфичната активност в пробите от двата пункта не се различават от предходните измервания за плажната ивица на залива, замърсен в периода 1954-1977 година от депониран флоатационен отпадък с повишено съдържание на естествени радионуклиди, от флоатационна фабрика “Росен“ към Бургаски медни мини и превишават фоновите стойности на “чистите” плажове в района.

За периода юли - септември на 2018 г. за област Враца са анализирани 13 броя почвени проби и 5 броя седименти. Гама-спектрометричният анализ на пробите показва, че няма съществени отклонения в измерената специфична активност на радионуклидите спрямо характерните за района. Мощността на еквивалентната гама доза е в границите на характерните стойности за съответните пунктове: от 0,13 µSv/h до 0,19 µSv/h.

За област Монтана през третото тримесечие на 2018 г. са анализирани 16 броя почвени проби – фонов мониторинг и 3 брой седименти. Мощността на еквивалентната доза на радиационния гама фон е в диапазона 0,10-0,14 µSv/h. Активността на  цезий-137 е в диапазона 1,2 – 52,1 Bq/kg. Не се установява изменение на характерните за отделните пунктове стойности на естествените радионуклиди в анализираните проби.

За третото тримесечие на 2018 г. от територията на Софийска и  Благоевградска  области са анализирани 29 броя почвени проби (фонов мониторинг), 10 броя потенциални замърсители, седименти ( фонов мониторинг 9 броя и 11 броя потенциални замърсители ). За почвите от пунктовете от района на сорбционния комплекс на обект „Мелник“, измерените  стойности на специфичните активности на естествените радионуклиди са: уран-238 ( 690 Bq/kg), радий-226 (460 Bq/kg) и  олово-210 ( 313 Bq/kg)“. За шахта 3 стойностите са: уран-238 (122 Bq/kg), радий-226 (613 Bq/kg) и  олово-210 ( 333 Bq/kg), като превишават съответно: за уран – 238 – два пъти, за радий-226 - 8 пъти и за олово-210 - 5 пъти фоновите стойности характерни за почвите в района. За останалите пунктове резултатите показват обичайни стойности на естествените  радионуклиди. Специфичната активност на цезий-137 в почвите  варира от 0,3 до 27,3 Bq/kg.

Измереният радиационен гама фон е характерен за района, като само за пунктовете от района на сорбционния комплекс на обект „Мелник“ и  шахта 3, той превишава до два пъти фоновите стойности и варира от 0,20 до 0,30 µSv/h

Измерените стойности за U- 238 на почвите  от района на бившия уранодобивен обект „Бялата вода“ е : (373 Bq/kg) и се дължат на извършваната дейност по време на експлоатацията на обекта. Измерените специфични активности на естествените радионуклиди в седиментите  на река Очушница след обект „Бялата вода“ превишават съответно: за U-238: ( 587 Bq/kg) - 8 пъти, за Ra-226 ( 241 Bq/kg) - 3 пъти и имат локален характер.

 

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС