ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиационно състояние на водите в повърхностните водоеми и на повърностни и подземни води в райони на обекти - потенциални замърсители

Радиологичният мониторинг на реките, езерата и язовирите в страната се осъществява чрез мрежа от пунктове и се изразява в контрол на показателите, съгласно Наредба  № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностни води – обща алфа радиоактивност ( 0,2 Bq/l), обща бета радиоактивност ( 0,5 Bq/l ), съдържание на  естествен уран ( 40 µg/l ), специфична активност на радий-226 ( 0,1 Bq/l ).

През третото тримесечие на 2018 г. е осъществен радиологичен мониторинг на повърхностни води от контролни пунктове по поречията на по-големите реки от мониторинговата мрежа на ИАОС:  Янтра, Искър, Марица, Ропотамо, Тунджа и други водни обекти в страната. Всички те са с радиологични показатели значително под допустимите норми, определени от съществуващата нормативна база.

Радиологичният мониторинг за обекти потенциални замърсители се изразява в наблюдение на радиологичните показатели нормирани в наредби:

  • Наредба № 6 /09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти - съдържание на естествен уран ( 2 mg/l ) и специфична активност на радий-226 - (700 mBq/l ).
  • Наредба № 1/11.1999 г. за норми за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в България – обща алфа активнос (0,5 Bq /l )  обща бета радиоактивност (2 Bq/l ), съдържание на естествен уран - 7500 Bq/m3  (0,3 mg/l ) и специфична активност на радий-226 -(500 mBq/l ).

През третото тримесечие на 2018 г от територията на Варненска област са изследвани 4 броя водни проби на повърхностни води. Не са установени отклонения от типичните стойности на анализираните показатели. Измерените стойности на общата алфа и бета активности са в допустимите граници. ( Наредба № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностни води).

За периода юли-септември на 2018 г. от територията на област Плевен са изследвани 8 броя повърхностни води (фонов мониторинг). Взета е проба на повърхностни води от р. Дунав при с. Байкал. Общата бета активност не превишава допустимите стойности.

През третото тримесечие на 2018 г. от територията на област Пловдив са изследвани 5 броя проби на повърхностни води (фонов мониторинг) и 4 броя проби (потенциални замърсители) . Установени са превишения на общата алфа и бета активности във водите на щолна 1 на участък „Селище“, р. Киселчовска под моста обект „Възход“ (Наредба № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностни води), което се дължи на повишеното съдържание на естествен уран. Измерените специфични активности на урана са съответно: 0,92 mg/l за щолна 1 на участък „Селище“ и 0,12 mg/l за р. Киселчовска обект „Възход“.

За периода юли – септември на 2018 г. на територията на Старазагорска област са изследвани 8 броя проби на повърхностни води (фонов мониторинг) и 2 броя проби (потенциални замърсители) . Общата бета активност не превишава допустимите стойности. ( Наредба № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностни води)

През третото тримесечие на 2018 г. от територията на област Бургас са изследвани 4 броя проби на повърхностни води и 2 проби от морска вода. За повърхностните води от р. Ропотамо, р. Тунджа, язовир „Ясна поляна“ и язовир „Камчия“ не са установени отклонения от типичните стойности на анализираните показатели. Измерените стойности на общата алфа и бета активности са в допустимите граници. Съдържанието на Cs-137 в анализите на  пробите от морска вода от Черно море при Несебър и Синеморец е по-малко от минимално детектеруема активност на метода (MDA) – <0,045 (за Несебър), MDA < 0,076 ( за Синеморец).

През третото тримесечие на 2018 г. от територията на област Враца са взети 4 проби на повърхностни води (фонов мониторинг). Общата бета активност не превишава допустимите стойности.

За периода юли- септември на 2018 г. от територията на област Монтана са изследвани 3 броя проби повърхностни води. Общата бета активност е в диапазона 0,058 - 0,147 Bq /l.

За периода юли- септември на 2018 г. от територията на  Софийска и Благоевградска области са изследвани 30 проби от повърхностни води, от които 9 броя фонов мониторинг, 19 броя потенциални замърсители и 2 броя подземни води от районите на бившите уранодобивни обекти: Бухово, Сенокос, Габра, Сугарево, Пробойница и Мелник. Установени са превишения на общата алфа и бета активности във водите на щолна Сугарево, щолна 93 на обект Бухово и река Кремиковска след щолна 93, което се дължи на повишеното съдържание на естествен уран. Измерените специфични активности на урана са съответно: 8,39 mg/l за щолна Сугарево, 1,06 mg/l за щолна 93 и 1,02 mg/l за река Кремиковска. Установени са превишения на общата алфа активности във водите на щолни 4 и 5 от участък „Пробойница“- 5 – 12 пъти, р. Луда река – Яновски мост и р. Очушница – 4 пъти, което се дължи на повишеното съдържание на естествен уран, който не превишава допустимите стойности. (Наредба №1/11.1999 г. за норми за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в България).

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС