ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. са подадени 4 (четири) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

"Прогрес" АД, гр. Стара Загора

2.

„АСК-БУЛ“ ЕООД Мездра

3.

"Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, Стара Загора

                                                  4.        „Мар-Крафт“ ООД, с. Гръблевци, общ. Габрово                                    

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 9 (девет) заявления на следните оператори:

 

„Б-контакт ООД“, гр. Бяла

,,Икомет“ ЕООД“, гр. Разград, площадка гр. Разград

„Динатрейд България“ ЕООД, гр. София

"Амилум България" ЕАД, гр. Разград

"Верея Хим" ООД, гр. София, производствена база, гр. Ямбол

„ДНО – Депо за фосфогипс на „Агрополихим“ АД, гр. Девня

,,Каменовско пиле“ ЕООД, с. Каменово, община Кубрат

„Чефи 2011“ ООД, гр. Търговище

"Хидролиа" АД, гр. София, площадка гр. Хасково

Към 30.09.2019 г. има издадени общо 577 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. са издадени общо 24 броя Решения за издаване, актуализиране и изменение на КР.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС