ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. са подадени 5 (пет) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:                                  

    1. „НУР ПИЛЕ“ ЕООД – гр. Игнатиево
    2. БУЛГАРТРАНСГАЗ, станция “Расово“
    3. „СТАРТ“ АД, гр. Добрич
    4. „Идеал Стандарт – Видима“ АД, гр. Севлиево
    5. „Геран 99“ ЕООД                              

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 2 (две) заявления на следните оператори:

„Огняново К" АД, завод Огняново
„НИКОЛОВИ ГРУП – 19“ ООД, гр. Исперих

 

Към 30.09.2020 г. има издадени общо 587 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. са издадени общо 14 броя Решения за издаване, актуализиране и изменение на КР.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС