ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. са подадени 9 (девет) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

   1. „Биовет“ АД, клон Разград
   2. „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД гр. Стамболийски
   3. "Хан Аспарух" АД, гр. Исперих
   4. “Братя Томови” АД, гр. Попово
   5. „ЕКО ФАРМ - 2005“ ЕООД, гр. Сливен
   6. „Яйцепром“ АД, гр. Кърджали
   7. „Николови Груп 19“ ООД, гр. Исперих, обл. Разград
   8. ЕТ „ Наста – Нанко Нанков“, с. Орешак, общ. Троян, област Ловеч
   9. „Олива“ АД, гр. Кнежа, площадка Полски Тръмбеш

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 7 (седем)  заявления на следните оператори:

 

„МОНБАТ“ АД, гр. София

„Община Доспат за експлоатация на„Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - Доспат“

,,КЛМ – ЕКО“ ЕООД, гр. Варна, площадка гр. Русе

"„Аск – Бул“ ЕООД, гр. Враца

„Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”

„ОСЪМ“ АД, гр. Ловеч

„ЕКО ФАРМ - 2005“ ЕООД, гр. Сливен

Към 31.12.2019 г. има издадени общо 579 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС