ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. са подадени 4 (четири) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:                                  

  1. „ВИАС“ ЕООД
  2. “Технофос” ЕАД
  3. “ММ ГАЛВАНИКС” ООД
  4. “ПФБ „ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 8 (осем) заявления на следните оператори:

  1. Община Омуртаг за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел, Върбица и Антоново“;
  2. „БЕЛСИСТЕМС“ ООД, гр. Бяла за експлоатация на „Инсталацията за интензивно отглеждане на птици“;
  3. „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 108.5 MW“;
  4. „ХАН АСПАРУХ“, гр. Исперих за Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки;
  5. „ЯЙЦЕПРОМ” АД, гр. Кърджали за експлоатация на „Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, с. Глухар“;
  6. Община Шумен, за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ за общините Шумен, Смядово, Велико Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“;
  7. ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, за експлоатация на „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 330 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия“;
  8. Зо-Зам“ ЕООД, с. Йонково, за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“.

 

Към 31.12.2020 г. има издадени общо 590 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. са издадени общо 17 броя Решения за издаване и актуализиране на КР.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС