ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиационно състояние на околната среда

Радиационен гама-фон
Атмосферна радиоактивност
Радиационно състояние на необработваемите почви, дънни утайки от открити водоеми и отпадъчни продукти от потенциални замърсители
Радиологична характеристика на 30 – км зона на АЕЦ “Козлодуй”
Радиационно състояние на водите в повърхностните водоеми и на повърностни и подземни води в райони на обекти - потенциални замърсители 

 

В раздела "Радиационно състояние на околната среда" е обобщена получената информация за радиологичните характеристики на компонентите на околната среда: въздух, води и почви през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда и нейните  Лаборатории за радиационни измервания във Враца, Монтана, Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив осъществява системни наблюдения за радиационното състояние на околната среда в Р България по утвърдена мрежа за провеждане на радиологичен мониторинг на околната среда включваща: пунктове, наблюдавани показатели  и периодичност – Заповед на МОСВ № РД-295/28.04.2017г.

Показателите, по които се извършват непрекъснати и периодични  наблюдения са: радиационен гама фон - мощност на еквивалентната  доза гама лъчение [µSv/h], специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви, седименти, скален материал и отпадни продукти [Bq/kg], обща бета-активност и тритий на води [Bq/l], съдържание на естествен уран и радий-226 в повърхностни, подземни и отпадни води, съответно в [mg/l] и [mBq/l], обемна специфична активност на естествени и техногенни  радионуклиди в аерозолни проби  [mBq/ m³].

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС