ExEA MoEW EEA

Лични средства

Изпълнителна агенция по околна среда и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН проведоха междуведомствена работна среща относно дейности, свързани с управлението инвазивните чужди видове в България

В събитието взеха участие представители на МОСВ, МЗХ, БАБХ, Зоологическа градина - София, ССА, ИАР и др.

На 25 февруари 2016 в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) се проведе работна среща на тема: „Национален преглед на дейностите, свързани с управлението инвазивните чужди видове“ в рамките на проект „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“. Срещата е част от изпълнението на Дейност 3 от проекта  - „Създаване на модул за събиране на данни, картиране и анализ на въздействието на инвазивните видове върху местните видове в България“. Проектът се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо партньорство 2009 - 2014.   

Срещата стартира с представяне на проект IBBIS от ръководителя на проекта – Радослав Станчев, а след това Теодора Тричкова – ИБЕИ, представи пред аудиторията Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS). Важна част от дневния ред на събитието беше представянето и провеждане на дискусия относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ИЧВ). Разгледани бяха актуални проблеми, възникнали от разпространението на някои растения и животни на територията на страната като Червеноуха костенурка (Trachemys scripta elegans), Пелинолистната амброзия (Ambrosia artemisiifolia), Влакновидното просо (Panicum capillare) и други. В резултат на активния диалог и дебат ще бъде създаден документ, който да съдържа информация за ролята и нуждите на институциите, част от междуведомствената работна група, в своята работа с ИЧВ. Той ще допринесе за изготвяне на оценка на националния капацитет за управление, контрол и научен потенциал при работа с ИЧВ.

Основната цел на Дейност 3 към проект IBBIS е създаването на модул за събиране, картиране и анализ на данни за въздействието на инвазивните чужди видове върху естествените за България видове, екосистеми и природни местообитания.

Очакваните резултати от изпълнението са подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, която ще включва нов модул за събиране и анализ на данни за инвазивните чужди видове, осигуряване на информация и достъп до системата на държавни институции и широката общественост, осигуряване на съвместимост и сътрудничество с Мрежата за инвазивни видове в Югоизточна Европа (ESENIAS), както и с други международни, европейски и регионални бази данни за чужди видове.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС