ExEA MoEW EEA

Законодателство, касаещо Разрешителни по КПКЗ

Лични средства

Наредба за условията и реда за издване на комплексни разрешителни

С наредбата се регламентират условията и редът за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения, както и при съществената им промяна за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Методика за определяне на най-добри налични техники (НДНТ)

Методиката се прилага за доказване използването на НДНТ при дейностите и инсталациите в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, за изграждането и/или експлоатацията на които е необходимо комплексно разрешително и/или решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, потвърждаващи прилагането на НДНТ. 

Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително
Таблици към методиката

Методиката служи за подготовка на заявления за издаване на комплексни разрешителни, които трябва да съдържат информацията, изисквана от Наредбата за условията и реда за издване на комплексни разрешителни. 

Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117, ЗООС

Целта на методиката е да се определи вида, мястото и съдържанието на условията, които е необходимо да бъдат включени при подготовката на проектите на комплексните разрешителни. Методиката не изчерпва всички видове изисквания, които могат да бъдат поставени с условията на разрешителните. В зависимост от вида на инсталацията, особеностите при изграждането й и нейната експлоатация могат да бъдат включени и допълнителни конкретни изисквания. 

Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително
Схема на верификацията

Методиката касае контрола на комплексните разрешители и съдържа образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително. 

Методика за издаване на комплексни разрешителни
Схема на процедурата

Предназначението на методиката е подпомагане на органите, отговорни за процедурата за издаване на комплексни разрешителни в съответствие с изискванията на Глава 7, Раздел ІІ на ЗООС, и участващите в процеса на издаване на разрешителните страни.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС