ExEA MoEW EEA

Законодателство, касаещо Разрешителни за търговия с емисии

Лични средства

Национално законодателство

Закон за ограничаване изменението на климата (Обн. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018 г.)
 
 

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии (Обн. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.)

Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници (Обн. ДВ. бр.75 от 09.09.2014 г.)

Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (Обн. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (Обн.  ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп.  ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., изм. и доп.  ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., доп.  ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп.  ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2019г)

Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за участие на България в европейската схема за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. (Проект от 12 януари 2010 г.)

 

Законодателство на ЕС

Консолидирана версия на Директива 2003/87/ЕО от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. въвеждаща схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изменяща Директива на Съвета 96/61/ЕС

Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността
     Указания на български език
     Указания на английски език

Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (Commission Regulation (EU) № 389/2013 - eng.)

Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (Commission Regulation (EU) № 1031/2010 - eng.)

Регламент на Комисията (EО) № 2216/2004 oт 21 декември 2004 г. относно стандартизирана и защитена система от регистри по силата на Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета

Регламент на Комисията (ЕО) № 916/2007 oт 31 юли 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2216/2004 за стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Решение на Комисията 2004/156/ЕО от 29 януари 2004 г. установяващо насоки за мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове по силата на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Решение на Комисията 2004/280/ЕО от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото

Решение на Комисията 2007/589/ЕО oт 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета

Решение на Комисията 2009/73/ЕО от 17 декември 2008 г. за изменение на Решение 2007/589/ЕО относно включване на насоки за мониторинг и докладване на емисии на двуазотен окис

Решение на Комисията 2009/339/ЕО от 16 април 2009 г. за изменение на Решение 2007/589/ЕО във връзка с включване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите и на данните за тонкилометрите от авиационни дейности

 

Международно законодателство

Рамкова конвенция на ОН по изменение на климата

Протокол от Киото

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС