ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на околната среда

Лични средства

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) се създава и функционира в съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за опазване на околната среда. Системата осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия. Системата се ръководи от Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда. ИАОС администрира Националната система за мониторинг на територията на цялата страна като осигурява материално – техническите, методически и програмно-информационните ресурси, необходими за нейното функциониране и развитие. Всички измервания и наблюдения се извършват от структурите на ИАОС по единни, унифицирани методи за пробонабиране и анализи при спазване на процедурите за осигуряване на качеството на измерванията и данните. Всички лаборатории на ИАОС са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от ИА „БСА”.

ИАОС поддържа информационни бази данни на национално и регионално. Базите данни и на национално и регионално ниво са структурирани по компоненти на околната среда с използване на общи номенклатури.

Оценките на състоянието на компонентите на околната среда и докладванията на данни на национално ниво се извършват от ИАОС; оценките на регионално ниво – от РИОСВ, оценките и докладванията на състоянието на водните русурси на басейново ниво – от 4 Басейнови дирекции за управление на водите.

Системата се организира в съответствие с Глава осма от ЗООС и включва Националните мрежи за мониторинг на: атмосферен въздух, води, земи и почви, гори и защитени територии, биологично разнообразие, радиологичен мониторинг и мониторинг на шума. В обхвата на НСМОС се включват и контролно-информационните системи за: емисии на вредни вещества с атмосферния въздух, емисиите на отпадъчни води във водни обекти, информационна система за отпадъците, информационна система за опазване на земните недра.

Справки за обслужването на мониторинговата мрежа през първото полугодие на 2021 г.

Справките се изготвят по компоненти/фактори на околната среда, Регионални лаборатории/Регионални инспекции по околна среда и води или Басейнови дирекции за управление на водите. Справките се извършват въз основава на получена и/или въведена в Националната екологична база данни на ИАОС информация от Националната система за мониторинг на околната среда.

Пълен текст на ежегодните справки ...

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС