ExEA MoEW EEA

Лични средства

Дейност 2. Разработване и внедряване на публичен електронен регистър съгласно чл. 30л от закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и свързване с информационната система на ИАОС

Това е основната дейност по проекта, която ще бъде изпълнена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.
В рамките на дейността ще  бъде разработен публичен електронен регистър, който да обезпечи работата на служители на администрацията, гражданите и бизнеса с публичния регистър по смисъла на чл.30л на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Регистърът ще бъде изграден като централизирано уеб-базирано решение, с централизирана база от данни, за улесняване на дейностите по администриране на данните и достъпа до регистъра, търсенето и изготвянето на справочна информация.
С решение № 16/19.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИАОС беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет  „Разработване и внедряване на публичен електронен регистър съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и свързване с информационната система на Изпълнителната агенция по околна среда“. Документацията за поръчката е публикувана на сайта на ИАОС в профила на купувача на адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/registar-LOS-OPAK и на Портала за обществени поръчки на АОП с рег. № в РОП 00740-2014-0005. Крайният срок за подаване на офертите е 28.01.2015 г.
АОП издаде доклад за законосъобразност с изх. № ПК-АК-93/23.12.2014 г. В него няма констатации, които да изискват издаване на решение за промяна.

В обявения срок в деловодството на ИАОС са подадени 5 броя оферти от следните участници: Индекс-България ООД, Инфологика ООД, Аксиор ООД, Консорциум Екология 2015, Дейта Солюшънс ООД.

Със Заповед № 22/29.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАОС е назначена комисия със задължение за отваряне, оценка и класиране на подадените оферти на участниците в откритата процедура.
 

Основната дейност по проекта се изпълнява от „Аксиор” ООД по Договор № 3042/28.04.2015 г. с предмет „Разработване и внедряване на публичен електронен регистър съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и свързване с информационната система на ИАОС”. Приемането на изпълнението на етапите от договора се извършва от комисия, назначена със Заповед № 122/21.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАОС.

През отчетния период, комисията излезе с доклад вх. № 04-00-9996/03.06.2015 г. за приемане изпълнението на Етап І „Разработване на технически и функционални характеристики на електронния регистър и актуализираната информационна система”.

На 22.06.2015 г. „Аксиор” ООД предаде доклад за отчитане на Етап ІІ – „Разработка  и внедряване на базата данни към информационната система”, съдържащ  подробен анализ на текущото състояние и като резултат от него е създадена спецификация на базата данни за изграждане на регистъра. В периода на проучване са определени основните обекти на информационната система, необходими за изпълнение на изискванията на проекта и в резултат на извършения бизнес анализ са уточнени обектите и изискванията към структурата на базата данни. Определен е обхвата, структурата, съдържанието, вида и типа на данните и номенклатурите, необходими за изграждане на базата данни за осигуряване на функционалните изисквания за изграждане на публичния електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения. Етапът беше приет с доклад вх. № 04-00-9996/25.06.2015 г. от комисията по Заповед № 122/21.05.2015 г.

В изпълнение на задълженията си по чл. 1, ал. 2 и 3 от Договор № 3042/28.04.2015 г., на 22.07.2015 г., със седемдневно закъснение от актуализирания план-график на обществената поръчка, „Аксиор” ООД предаде на Комисията междинен доклад във връзка с дейностите по Етап 3 „Разработка на прототип на електронния регистър и прототип за актуализация на информационната система”. В представения доклад са описани целите, задачите и очакваните резултати от разработката, дадена е спецификация на функциите на потребителския интерфейс и са разгледани менюто и основните функции на системата, като са приложени и примерни екрани. Разгледани са процедурите по миграция и тестване.

След настояване на ИАОС, прототипът на системата беше презентиран на проведена на 24.07.2015 г. среща при Изпълнителя (Протокол №5 по Дейност 2). На база направената демонстрация на съществуващия към дадения момент прототип, Комисията удостовери с доклад вх. № 04-00-9996/27.07.2015 г., че представената функционална спецификация, сценарии и процедури за тестване и миграция съответстват на изискванията на Възложителя и на Техническото предложение на Изпълнителя, но липсва цялостно изпълнение на дейностите от Етап 3. Комисията констатира забавяне на изпълнението на Етап ІІІ спрямо графика за изпълнение на поръчката, както и на всички останали етапи от нейното изпълнение (Етап IV и Етап V) и определи срок до 29.07.2015 г. за отстраняване на пропуските и довършване на дейностите от Етап ІІІ.

На 29.07.2015 г. с писмо вх. № 04-00-9996/29.07.2015 г. беше представена актуализирана версия на продукта с частично отразени препоръки и забележки на Комисията, но не беше установен напредък в изпълнение на дейностите от Етап ІІІ. На свое заседание (Протокол №6 по Дейност 2) Комисията констатира неизпълнение на сроковете за приемане на дейностите по Договор № 3042/28.04.2015 г. и реши да се изготви писмо до „Аксиор” ООД с насоки за последващи действия.
През м. септември 2015 г. беше предаден окончателния вариант на доклада за изпълнение на  Етап ІІІ „Разработка на прототип на електронния регистър и прототип за актуализация на информационната система”, изпълнението на който беше прието от комисията по Заповед № 122/21.05.2015 г. с доклад вх. № 04-00-9996/23.09.2015 г.
Пристъпи се към изпълнение на Етап ІV „Внедряване, тестване на електронния регистър, интегрирането му  към актуализираната информационна система и актуализиране с наличните данни”, изпълнението на който беше прието с доклад вх. № 04-00-9996/29.09.2015 г.
На 29.10.2015 г. в деловодството на ИАОС беше входиран и финалния доклад за отчитане на Етап V „Приемане на електронния регистър и актуализираната информационна система и обучение”. Изпълнението беше прието с доклад вх. № 04-00-9996/05.11.2015 г.


Резултати

С изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:

  • Разработен и внедрен публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения;
  • Интеграция на регистъра с действащата в ИАОС информационна система за инсталациите, източници на емисии на ЛОС;
  • Разработени и внедрени две електронни административни услуги, които се предоставят онлайн и са достъпни чрез Интернет сайта на ИАОС;
  • Намаляване на човешките и времеви ресурси, необходими за регистрация и обработка на документите, свързани с инсталациите, източници на ЛОС;
  • Възможност за осъществяване на техническа поддръжка от ИАОС и възможност за поддържане в актуално състояние на информацията от РИОСВ;
  • Обучени служители за работа с ИС, регистъра и изпълнение на услугите по електронен път;
  • Предоставяне на пълна и достоверна информация на отговорните институции, както и статистическа информация за регистрираните инсталации;
  • Подобряване и улесняване на работните процеси на РИОСВ, ИАОС и МОСВ;
  • Осигуряване на информация в реално време за подадени и обработени заявления, вписвания/заличавания на регистрирани оператори и инсталации, и друга поддържана информация;
  • Осигуряване на бърза, коректна и пълна обработка на информацията, при спазване на най-високи нива на защита и правила за достъп до актуализираната информационна система.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС