ExEA MoEW EEA

Лични средства

Дейности и резултати

Описание на основните дейности и очакваните резултати залегнали в проекта. 

Дейност 3. Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

Обектите по тази дейност, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците са както следва:

- Безгръбначни животни –  52 вида
Риби – 38 вида
Земноводни и влечуги – 43 вида
Птици – 312 вида
Бозайници (без прилепи) – 20 вида
Прилепи – 33 вида
Висши растения – 30 вида
Мъхове – 9 вида
Природни местообитания – 93 типа


Дейността следва да се изпълни от външни изпълнители, чрез възлагане на обществена поръчка с отделни 2 обособени позиции – една за Директивата за  местообитания и една за Директивата за птиците. Предвижда се да бъде избран изпълнител за следните обособени  позиции: 

1. Анализи и проучвания на видовете и природни местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

2. Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО) 

 

Чрез изпълнението на дейността ще бъдат постигнати следните резултати:

1. Осигуряване на цялостен методологичен подход за събиране и анализ на данни, необходими за докладването по двете директиви, чрез разработени/допълнени/ преработени методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видове и природни местообитания;

2. Осигуряване на цялата необходима информация за докладването по двете директиви;

3. Провеждане на теренни проучвания и набиране на актуални данни за обектите на докладване и по двете директиви;

4. Изготвени оценки на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията,по биогеографски региони и на национално ниво; изготвени национални оценки на състоянието на птиците, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците;

5. Попълнени форматите за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, съгласно изискванията на ЕК;

6. Постигнато съгласие със заинтересованите страни по съдържанието на изготвените документи- методики, анализи, данни, оценки, формати за докладване;

7. Издадени албуми и заснет филм за целевите видове и местообитания по двете директиви;

8. Изготвен анализ на резултатите и разходите за теренните проучвания и изготвянето на оценки за състоянието на видовете и природните местообитания.


Въз основа на получените данни ще е възможно планирането на необходимите мерки за запазване или възстановяване на благоприятното състояние на видовете и природните местообитания, обект на опазване по двете директиви, през следващите години.

 

Дейност 4. Контрол и валидиране на резултатите

Основните цели по настоящия проект ще се постигнат чрез изпълнение на Дейност 3 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, поради което резултатите от нея са от ключово значение за цялостния успех на проекта. Следователно е необходимо да бъде извършен качествен контрол и валидиране на резултатите по Дейност 3 и от независим изпълнител, с цел осигуряване на  необходимото качество на крайните резултати. 

Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, определен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Чрез изпълнението на дейността ще бъдат постигнати следните резултати:

1. Извършени теренни проверки на екипите на изпълнителите по Дейност 3 на минимум 5 % извадка от определените места за провеждане на теренните проучвания и на всяка методика за мониторинг за съответната биологична група/природни местообитания;

2. Валидирани всички полеви формуляри и пространствени и др. данни от теренните проучвания по Дейност 3;

3. Валидирани и с високо качество всички изготвени от изпълнителите по Дейност 3 анализи и оценки на състоянието на видовете и природните местообитания;

4. Валидирани и с високо качество всички попълнени от изпълнителите по Дейност 3 текстови документи и база данни в Access, съгласно формата за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.

 

Дейност 6. Информация и публичност

За постигане на максимален публичен ефект и популяризиране на безвъзмездната помощ по текущата процедура на ОПОС, предоставена от Фондовете на ЕС за изпълнение на проекта, заложените в него цели и постигнатите в следствие от изпълнението му резултати, ще бъдат използвани следните комуникационни инструменти:

1. Организиране и провеждане на информационни събития, като основен комуникационен канал за ефективното информационно покритие и важно средство за изпълнение на мерките за информация и публичност.

Предвижда се в процеса на изпълнение на проекта да бъдат организирани и проведени 4 информационни срещи. 

2. Разработени и разпространени информационни и рекламни материали. 

3. Издаване на 3 бр. албуми: Албум на видовете по Директива за местообитанията; Албум на природните местообитания по Директивата за местообитанията; Албум на видовете по Директивата за птиците. Целта на отпечатването на албумите е визуално онагледяване и създаване на прецизна прегледност, в помощ на лицата и екипите от експерти, извършващи наблюдения и оценки на видовете и природните местообитания, предмет на докладване по двете Директиви. Предвижда се ползватели на тези информационни материали да са научни организации, Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), Дирекции на национални и природни паркове, специализирани учебни заведения, неправителствени организации, Държавни горски и ловни стопанства и др.

 


« Заглавна страница

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС