ExEA MoEW EEA

Лични средства

по Директивата за птиците

 

В изпълнение на проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  се изготвя Национална концепция за мониторинг за целите на докладването по Директивата за птиците. Целта на изготвяне на тази концепция е свързана с факта, че с всяко поредно докладване по двете директиви пред Република България все повече се очертава необходимостта от формулиране на общи подходи, които да доведат до съизмерими резултати на Европейско ниво.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС