ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 15.05.2022 г. 11:00 ч. до 16.05.2022 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,106
Вълчедръм 0,076
Хайредин 0,107
Монтана 0,106
Селановци 0,083
Кнежа 0,105
Враца 0,121
Велико Търново 0,094
Петрохан 0,101
Плевен 0,091
Силистра 0,07
Русе 0,097
Тервел 0,081
Самуил 0,094
Калиaкра 0,083
Емине 0,107
Ореш 0,108
Ахтопол 0,112
Варна 0,099
Елхово 0,112
Връх Рожен 0,142
Пловдив 0,146
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,157
София 0,135

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС