ExEA ExEA EEA

Регионални годишни доклади за състоянието на околната среда

Регионалните годишни доклади за състоянието на околната среда се изготвят от Регионалните инспекции по околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 4 и чл. 22, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда. Целта им е информиране на граждани, учащи се, неправителствени организации, местни и държавни институции и бизнес за състоянието на компонентите на околната среда и степента на факторите, които й въздействат. За изготвянето им е използвана информация от Националния статистически институт, Басейновите дирекции за управление на водите, Регионалните лаборатории към Изпълнителна агенция по околна среда и Областните дирекции „Земеделие”.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.