ExEA ExEA EEA

Регионални годишни доклади за състоянието на околната среда

Регионалните годишни доклади за състоянието на околната среда се изготвят от Регионалните инспекции по околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 4 и чл. 22, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда. Целта им е информиране на граждани, учащи се, неправителствени организации, местни и държавни институции и бизнес за състоянието на компонентите на околната среда и степента на факторите, които й въздействат. За изготвянето им е използвана информация от Националния статистически институт, Басейновите дирекции за управление на водите, Регионалните лаборатории към Изпълнителна агенция по околна среда и Областните дирекции „Земеделие”.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри) (обновено)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.