ExEA ExEA EEA

Информационни системи с онлайн достъп

Поддържаните и развивани информационни системи в ИАОС осигуряват необходимите данни за анализ и оценка на състоянието на компонентите и факторите на околната среда. Въз основа на това се изготвя информацията, необходима за прилагане на политиките в тази област както в национален, така и в международен план. Информационните системи служат и за предоставяне на публичен достъп до информацията за състоянието на околната среда. Поддържаните информационни системи с онлайн достъп в ИАОС са:


Мониторинг на въздуха

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време:
Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха
Последни случаи на превишение на алармените прагове за NO2, SO2 и O3
Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Инвентаризации на емисии

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения


Мониторинг на водите

Информационна система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите
ГИС модул
Таблични справки


Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите

Регистър на защитените територии и защитените зони в България
Списък и търсене
ГИС приложение

Регистър на вековните дървета в България
Списък и търсене

Информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Национална база данни за земното покритие на България, разработена по общоевропейския проект "КОРИНЕ Земно покритие"

Регистър на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди (ГИС приложение)


Радиологичен мониторинг и мониторинг на шума

Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон:
Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Информационна система за резултатите от контрола на промишлените източници на шум в околната среда


Мониторинг на отпадъци - Национална информационна система за отпадъци

Регистри на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Регистър на депата за съхранение на отпадъци
Регистър на инсталациите за преработка на отпадъци
ГИС приложение към регистрите

Пространствено ориентиран модел за проучване и прогнозиране на потенциалното замърсяване на околната среда от депата за отпадъци


В ИАОС се поддържат и редица вътрешни информационни системи без достъп през Интернет, които подпомагат изпълнението на ангажиментите на агенцията.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри) (обновено)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.