ExEA ExEA EEA

Информационни системи с онлайн достъп

Поддържаните и развивани информационни системи в ИАОС осигуряват необходимите данни за анализ и оценка на състоянието на компонентите и факторите на околната среда. Въз основа на това се изготвя информацията, необходима за прилагане на политиките в тази област както в национален, така и в международен план. Информационните системи служат и за предоставяне на публичен достъп до информацията за състоянието на околната среда. Поддържаните информационни системи с онлайн достъп в ИАОС са:


Мониторинг на въздуха

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време:
Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха
Последни случаи на превишение на алармените прагове за NO2, SO2 и O3
Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Инвентаризации на емисии

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения


Мониторинг на водите

Информационна система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите
ГИС модул
Таблични справки


Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите

Регистър на защитените територии и защитените зони в България
Списък и търсене
ГИС приложение

Регистър на вековните дървета в България
Списък и търсене

Информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Национална база данни за земното покритие на България, разработена по общоевропейския проект "КОРИНЕ Земно покритие"

Регистър на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди (ГИС приложение)


Радиологичен мониторинг и мониторинг на шума

Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон:
Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Информационна система за резултатите от контрола на промишлените източници на шум в околната среда


Мониторинг на отпадъци - Национална информационна система за отпадъци

Регистри на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Регистър на депата за съхранение на отпадъци
Регистър на инсталациите за преработка на отпадъци
ГИС приложение към регистрите

Пространствено ориентиран модел за проучване и прогнозиране на потенциалното замърсяване на околната среда от депата за отпадъци


В ИАОС се поддържат и редица вътрешни информационни системи без достъп през Интернет, които подпомагат изпълнението на ангажиментите на агенцията.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.