ExEA ExEA EEA

Информация за изпълнението на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда

Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и прилежащата към него подзаконова нормативна уредба осигуряват пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда.
Целта на Директивата е прилагането на общ подход от мерки и действия за избягване предотвратяване или намаляване на вредните въздействия от излагането на различните видове шум в околната среда, чрез картотекиране на шума и разработването на програми за действие на база получените резултати.
Стратегическите шумови карти (СШК) изработени в съответствие с условията на директивата, са предназначени за глобална оценка на нивата на шум в дадена територия, предизвикани от различни източници и за представяне на предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. В тях е отразен броя на населението, жилищата, детските, учебните, лечебните, научноизследователските заведения и обществените сгради, които са изложени на различни нива на шумово натоварване.

Данните в СШК са представени във вид на:

 • графики и диаграми;
 • числени данни в табличен вид;
 • карти показващи стойностите на шума по-високи от граничните;
 • карти, в които съществуващата шумова ситуация се сравнява с различни възможни варианти на бъдещи ситуации.
СШК се използват като основа за определяне на приоритетните проблеми при разработването на плановете за действие за намаляване на шумовото натоварване и са източник на информация за обществеността.

Плановете за действие включват:

 • анализ и оценка на шумовото натоварване през последните години;
 • анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум;
 • предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване, както и мерки в процес на подготовка;
 • оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора в резултат на изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване;
 • формулиране на необходимите действия за подобряване на акустичната обстановка в перспектива;
 • подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на акустичната обстановка;
 • проекти, които компетентните органи предвиждат да реализират през следващите 5 години, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони.

Компетентните органи, отговорни за разработването и одобряването на стратегическите шумови карти и плановете за действие към тях, са регламентирани от ЗЗШОС.

СШК и плановете за действие се възлагат за разработване от:
 • кметовете на общини - за агломерациите;
 • министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;
 • министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища;

СШК и плановете за действие се одобряват от:
 • общинските съвети - за агломерациите;
 • министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища.

Компетентния орган за представянето под формата на доклад на СШК и плановете за действие пред Европейската комисия е министърът на околната среда и водите.

Практическото изпълнение на директивата от страна на Р България, е свързано на първоначален етап с изработване на СШК и планове за действие към тях за:

 • агломерациите с над 250 000 жители;
 • основните пътищата - с трафик над 6 000 000 преминавания годишно;
 • основните железопътни линии - с над 60 000 преминавания годишно;
 • основните летища с над 50 000 самолетодвижения годишно.

Агломерациите с над 250 000 жители са три – София, Пловдив и Варна, основните пътища с над 6 000 000 преминавания годишно са с обща дължина 89,260 км. В страната понастоящем няма основни железопътни линии с над 60 000 преминавания годишно и основни летища с над 50 000 самолетодвижения годишно.

В изпълнение на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда са разработени, одобрени и докладвани пред Европейската комисия, следните шумови карти и планове за действие:


Съгласно изискванията на Директива 2002/49/ЕО, срокът за преразглеждане и при необходимост актуализиране на цитираните стратегически карти за шум е 30 юни 2012 г., независимо от факта, че не са изтекли 5 години от тяхното одобряване. Актуализирането на плановете за действие следва да завърши до 18 юли 2013 г.

В същите срокове, трябва да бъдат разработени стратегически шумови карти (до 30 юни 2012 г.) и планове за действие ( до 18 юли 2013 г.) към тях за:

 • агломерации с население над 100 000 жители;
 • основни пътища, през които преминават над 3 000 000 моторни превозни средства годишно;
 • основни железопътни линии с над 30 000 преминавания на влакови композиции на година;
 • основни летища с над 50 000 движения на година.

Дирекция „Превантивна дейност” – МОСВ
Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” - ИАОС


Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.