ExEA ExEA EEA

Публични регистри с онлайн достъп

Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите

Регистър на защитените територии и защитените зони в България
(ГИС приложение към регистъра)
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: Закон за защитените територии – чл. 54, ал. 1; Закон за биологичното разнообразие – чл. 18
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на вековните дървета в България
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: Закон за биологичното разнообразие – чл. 109, ал. 1 и чл. 110
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС - глава 8/НСМОС; Стокхолмска конвенция
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО


Мониторинг на отпадъци

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 1
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 2
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал.1, т. 3
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара масла
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 4
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара гуми
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 5
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 8
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по ЗУО
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗУО – чл. 45, ал. 1, т. 6
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на депата за съхранение на отпадъци
(ГИС приложение към регистъра)
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 145, т. 6
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО

Регистър на инсталациите за преработка на отпадъци
(ГИС приложение към регистъра)
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 145, т. 6
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекции МООС и ИОТМСВО


Разрешителни режими

Национален регистър за отчитане на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяна на квоти за емисии на парникови газове
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 131к, ал. 1 и ал. 2; Наредбата за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове (ДВ бр. 102/30.12.2010 г.); Международно изискване – Регламент 2216/2004 на Европейската комисия
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни и регистър за търговия с емисии”
Достъп до публичната част на регистъра имат всички лица. Част от информацията е с ограничен достъп само за операторите – физически и юридически лица, които имат открити сметки в Националния регистър.

Верифицирани годишни доклади за емисиите на парникови газове
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 131и, ал. 1, ал. 2 и ал. 3; Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ДВ бр. 99/2010 г.); Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства (ДВ бр. 99/2010 г.); Наредба №9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за воденето на публичния регистър на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95/26.10.2004 г.) - чл. 12, т. 4
Звено, поддържащо информацията: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни и регистър за търговия с емисии”, и дирекция ИОТМСВО
Информацията се публикува в интернет страницата на ИАОС. Предстои разработване на публичен регистър след уточняване на формата за подаване на информацията и техническите изисквания.

Национален регистър за изпускане и пренос на замърсители (част от ЕРИПЗ)
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 22б, т. 2; Международно изискване – Регламент № 166/2006 на Европейската комисия
Звено, поддържащо регистъра: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

Годишни доклади по околна среда на операторите във връзка с резултатите от мониторинга на емисиите, предвиден в комплексните разрешителни
Нормативен акт, съгласно който се поддържа: ЗООС – чл. 130; Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ бр. 80/2009 г.), чл. 23, ал. 1 и ал. 2
Звено, поддържащо информацията: ИАОС, дирекция РР, отдел „Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”, и дирекция ИОТМСВО
Информацията се публикува в интернет страницата на ИАОС. Предстои разработване на публичен регистър след уточняване на формата за подаване на информацията и техническите изисквания.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.