ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексни разрешителни

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда.

През м. март с ПМС № 62/12.03.2003г. беше приета Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ДВ, бр. 26 от 21 март 2003г.).

През 2003г. в съответствие със сроковете по Приложение № 2 от ПМС № 62/12.03.2003г. (График за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни) операторите на предприятия от следните сектори на промишлеността: химически инсталации за производство на органични химически вещества; химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества; инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси; химически инсталации за производство на биоциди и други продукти за защита на растенията трябваше да подадат заявления.

В този смисъл до м. октомври 2003г. са стартирали 13 (тринадесет) процедури. Предприятията по реда на подаването са, както следва:

1. "КЦМ"АД - гр. Пловдив (30.05.2003г.);
2. "Монбат"АД, гр. Монтана (20.06.2003г.);
3. "Софарма"АД, гр. София (20.06.2003г.);
4. "Промет Стиил" ЕАД, гр. Бургас (27.06.2003г.);
5. РД ТБО Враца-Мездра ( 07.07.2003г.);
6. "Лукойл Нефтохим Бургас"АД (28.07.2003г.);
7. "Неохим"АД, гр. Димитровград (17.09.2003г.);
8. "Панхим"ООД, гр. Стара загора (25.09.2003г.);
9. "Свилоза"АД, гр. Свищов (30.09.2003г.);
10. "Лакром" - с. Световрачене (30.09.2003г.);
11. "Ямболен"АД, гр. Ямбол (01.10.2003г.);
12. "Оргахим"АД, гр. Русе (30.10.2003г.);
13. "Нова Плама"АД, гр. Плевен (12.11.2003г.).
14."Кристал - Химия" АД, гр. Велинград.
Процедурата по издаване на комплексно разрешително на "Софарма"АД, гр. София е прекратена със Заповед № 76/26.09.2003г. на Изпълнителния директор на ИАОС на основание чл. 11, ал. 4 от Наредбата за за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ДВ, бр. 26 от 21 март 2003г.).

В съотвтествие с изискванията на ПМС № 62/12.03.2003г. заявленията се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията ще бъдат публикувани в един национален ежедневник, в един местен вестник и на Интернет страницата на МОСВ.

Към настоящия момент на обществен достъп са предоставени заявленията на "Монбат"АД, гр. Монтана, гр. Бургас, РД ТБО Враца-Мездра. А на "КЦМ"АД, гр. Пловдив и "Промет Стиил" ЕАД процедурата вече е приключила и предстои изготвянето на проект на комплексно разрешително.

В изпълнение на разпоредбите на ПМС № 62/12.03.2003г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) включва в периодичните си издания списък на утвърдените методики за прилагане на най-добрите налични техники (НДНТ). Със заповед на Министъра на околната среда и водите през м. юли бяха утвърдени две методики.

Списък на утвърдените методики за прилагане на Най-добрите налични техники (НДНТ) при издаване на комплексни разрешителни

1. Методика за прилагане на най-добри налични техники от инсталации за производство на органични химични вещества в промишлен мащаб, утвърдена със Заповед № РД 867/10.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите.
2. Методика за прилагане на най-добри налични техники за инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, утвърдена със Заповед № РД 866/10.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите.
3.3. Методика за прилагане на най-добри налични техники за горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, утвърдена със Заповед № РД 1328/29.10.2003г. на Министъра на околната среда и водите.

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.