ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Атмосферен въздух

Състояние на атмосферния въздух
Сравнителен анализ за състоянието на атмосферния въздух

Общи положения

През третото тримесечие на 2003 год. качеството на атмосферния въздух /КАВ/ е контролирано в 38 населени места от 79 пункта на Националната мрежа за контрол качеството на въздуха.
В обобщаването на информацията за КАВ в настоящия бюлетин са включени данни от 14 автоматични станции за контрол на въздуха /АИС/, 58 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ и 7 ДОАС системи, разположени в градовете Русе, Силистра, Никопол и Свищов по завършилия в края на 2002 год. проект на Програма ФАР-ТГС-99 "Изграждане на единна мониторингова система за контрол качеството на атмосферния въздух в граничните българо-румънски градове по Долен Дунав".

В табл. 1.1 са представени населените места, в които през тримесечието е извършван контрол на качеството на въздуха и броят на работилите пунктове в тях.
В табличен вид са посочени броят на пунктовете, в които е контролиран съответния замърсител, броят на пунктовете, в които са измерени концентрации, превишаващи пределно допустимата средноденонощна концентрация /ПДК ср.дн./ и пределно допустимата максимална еднократна концентрация /ПДК м.е./, процентът на пробите с концентрация над ПДК м.е. /табл. 1.2/.

В табл. 1.3 са посочени максималните превишавания на средноденонощната концентрация в пъти ПДК ср.дн. в контролираните населени места, месецът, в който е регистрирано това превишаване и процент на дните за периода, в които се превишава ПДК ср.дн.

На фиг. 1.1 и 1.2 са представени десетте пункта, в които са измерени максимални средноденонощни концентрации на прах и серен диоксид през третото тримесечие на 2003 год.
На фиг. 1.3 и 1.4 са представени десетте пункта, в които са измерени максимални максималноеднократни концентрации на серен диоксид и азотен диоксид през третото тримесечие на 2003 год.
На фиг. 1.5 - 1.12 са представени средномесечните изменения на концентрациите на характерни замърсители в избрани населени места за периода 01.07.2002 - 30.09.2003 год.

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.