ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Радиационно състояние на околната среда

Радиационен гама-фон
Атмосферна радиоактивност
Радиационно състояние на необработваемите почви, дънни утайки от открити водоеми и отпадъчни продукти от потенциални замърсители
Радиологична характеристика на отпадъчни води от АЕЦ "Козлодуй" и водите на река Дунав преди и след централата
Радиационно състояние на водите в повърхностните водоеми и на повърностни и подземни води в райони на обекти - потенциални замърсители

В раздела "Радиационно състояние на околната среда" е обобщена получената информация за радиологичните характеристики на компонентите на околната среда въздух, води и почви през третото тримесечие на 2003 г.

Министерството на околната среда и водите , чрез Изпълнителната агенция по околна среда и Лабораториите за радиологичен контрол към РИОСВ Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Стара Загора осъществява системни наблюдения на радиационното състояние на околната среда в Р България по утвърдена мрежа от пунктове и периодичност.

Показателите, по които се извършват непрекъснати и периодични контролни наблюдения са: радиационен гама фон - мощност на дозата в наноГрей/час [nGy/h], специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви, дънни утайки и отпадъчни продукти - в Бекерел/килограм [Bq/kg], обща бета-активност на води - в Бекерел/литър [Bq/l], съдържание на уран и радий във води, съответно в милиграм/литър [mg/l] и милиБекерел/литър [mBq/l], обемна специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в аерозоли - в микроБекерел/куб.метър [mBq/m3] и милиБекерел/куб.метър [mBq/m3] и концентрация на радон в атмосферен въздух - в Бекерел/куб.метър [Bq/m3].

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.