ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Boди

Повърхностни води

В настоящото издание на бюлетина е включена информация за състоянието на повърхностните води в основните поречия през третото тримесечие на 2003 г. Оценката за качеството на водите се прави в съответствие с Наредба №7 (обн., ДВ, бр. 96 от 1986 г.)

Информацията е в резултат на дейността на 15-те Регионални инспекции по околна среда и води. Получените резултати от проведените анализи включват следните основни физико-химични показатели и концентрациите им: температура, активна реакция, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост, БПК5, окисляемост, ХПК, разтворени вещества, неразтворени вещества, хлориди, сулфати, амониев, нитритен и нитратен азот, сероводород, фосфати, цианиди, детергенти, масла и нефтопродукти. От специфичните показатели информация е набрана и анализирана за общ манган, общо желязо, олово, кадмий, мед, хром 6+ и 3+, общ хром, цинк, никел и обща твърдост.

Състояние на повърхностните води

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.