ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Фонов мониторинг

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, ВАЛЕЖИТЕ И ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА КОМПЛЕКСНА ФОНОВА СТАНЦИЯ (КФС) “РОЖЕН” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011. – 31.03.2011г.


Във връзка с изпълнение дейностите по утвърдения от министъра на околната среда и водите План за действие за развитието и изграждането на НСМ на КАВ, на основание чл.11, ал.1, т.5 от Закона за околната среда и чл.13, ал.1 от Наредба №7/99г. за оценка и управление на КАВ и във връзка с прилагане на Наредба №11/2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба №12/2010г. за норми засерен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, министъра на ОСВ издаде Заповед №РД-1088/20.12.2010г., с която се регламентира дейността на НСМ на КАВ в т.ч. актуализиране броя на пунктовете, контролираните атмосферни замърсители, методи и средства за измерване.

Съгласно горепосочената Заповед в КФС Рожен се контролират следните атмосферни замърсители: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), арсен (As), кадмий (Cd), никел (Ni), полиароматни въглеводороди (РАН), олово (Pb), серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2), азотни оксиди (NOx), озон (O3) и C6H6. Контролират се и следните метеорологични параметри: скорост и посока на вятъра, обща слънчева радиация, относителна влажност, температура на въздуха и количество валеж.СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ І-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г.

В настоящият бюлетин е направена оценка на КАВ на КФС „Рожен” по отношение на съдържанието на ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2, NO2, NOх, O3 и C6H6. Анализирани са данните за метеорологичните елементи.

Метеорологични елементи
Качество на атмосферния въздух
Атмосферни валежи
Повърхностни води

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.