ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009г.

През периода от 01.04.2011г. до 30.06.2011г. са стартирали 5 (пет) процедури. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва: по дата на подаване на заявлението от процедури подробни


1 "Астра Биоплант" ЕООД 07.04.2011
2 РДНО на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани 20.04.2011
3 „Джи Еф Еф”АД, гр. Никопол 28.04.2011
4 „Огняново К ”АД – ВЗ Пуклина 20.05.2011
5 ТЕЦ „Марица 3 „АД 27.06.2011


В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на Интернет страницата на МОСВ.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на седем (7) оператори:

1.„Игал” ООД, гр. Монтана,
2.”ЕВН България Топлофикация” ЕАД-ТЕЦ Пловдив
3.ДНО гр. Добрич, с. Богдан
4.”Е. Миролио”АД, пл. Ямбол
5.”Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив
6.”Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
7.”Макет”ООД, гр. Щумен
Към 30.06.2011г. има издадени общо 410 Решения по комплексни разрешителни. Подробен списък с всички Решения за издаване, включително и Решенията за неиздаване, на комплексни разрешителни може да се види на Интeрнет страницата на Министерството на околната среда и водите.


Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.