ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Радиационно състояние на околната среда

Радиационен гама-фон
Атмосферна радиоактивност
Радиационно състояние на необработваемите почви, дънни утайки от открити водоеми и отпадъчни продукти от потенциални замърсители
Радиологична характеристика на 30 – км зона на АЕЦ “Козлодуй”
Радиационно състояние на водите в повърхностните водоеми и на руднични и отпадъчни води от обекти - потенциални замърсители

В раздела "Радиационно състояние на околната среда" е обобщена получената информация за радиологичните характеристики на компонентите на околната среда: въздух, води и почви през първото тримесечие на 2011г.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда и Регионалните лаборатории за радиационни измервания в Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Стара Загора, осъществява системни наблюдения за радиационното състояние на околната среда в Р България по утвърдена мрежа от пунктове и съответна периодичност.

Показателите, по които се извършват непрекъснати и периодични наблюдения са: радиационен гама фон - мощност на дозата [nGy/h], специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви, дънни утайки и отпадъчни продукти [Bq/kg], обща бета-активност и тритий [Bq/l], съдържание на естествен уран [mg/l] и радий-226 [mBq/l] в повърхностни, сондажни и отпадъчни води, обемна специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в аерозолни проби [µBq/m3] и [mBq/m3] и концентрация на радон в приземен слой въздух [Bq/m3].

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.