ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Boди

Води


В настоящето издание на бюлетина е включена информация за състоянието на повърхностните води за първото тримесечие на 2011година. Оценката за качеството на водите е направена в съответствие с Наредба № 7 (обн., ДВ, бр.96 от 1986 г.).

Пробите са анализирани в 15 регионални лабораториите на Изпълнителната Агенция по околна среда и включват следните основни физикохимични показатели: температура, активна реакция, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост, БПК5, ХПК-бихроматна, неразтворени вещества, амониев, нитритен и нитратен азот, ортофосфати,. От специфичните показатели се анализират: общо желязо, олово, кадмий, мед, хром 6+ и 3+, арсен, цинк, никел.

• Състояние на повърхностните води


Състоянието на повърхностните води се характеризира чрез усреднени стойности на основните физикохимични показатели по време и по дължина на реката.

Основните показатели използвани за характеризиране на повърхностните води са: температура, рН, разтворен кислород, БПК5, ХПК-бихроматна, биогенни елементи - NH4, NO3, NO2, PO4.

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.