ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Радиационно състояние на околната среда

Радиационен гама-фон
Атмосферна радиоактивност
Радиационно състояние на необработваемите почви, дънни утайки от открити водоеми и отпадъчни продукти от потенциални замърсители
Радиологична характеристика на 30 – км зона на АЕЦ “Козлодуй”
Радиационно състояние на водите в повърхностните водоеми и на повърностни и подземни води в райони на обекти - потенциални замърсители

В раздела "Радиационно състояние на околната среда" е обобщена получената информация за радиологичните характеристики на компонентите на околната среда: въздух, води и почви през второто тримесечие на 2011 г.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда и Лабораториите за радиационни измервания в Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Стара Загора, осъществява системни наблюдения за радиационното състояние на околната среда в Р България по утвърдена мрежа от пунктове и съответна периодичност.

Показателите, по които се извършват непрекъснати и периодични контролни наблюдения са: радиационен гама фон - мощност на дозата гама лъчение - в [nGy/h], специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви, дънни утайки и отпадъчни продукти - в [Bq/kg], обща бета-активност на води и спец. активност на тритий – в [Bq/l], съдържание на общ уран във води - в [mg/l]], специфична активност на радий-226 и цезий-137 във води – в [mBq/l], обемна специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферен въздух- аерозолни проби, в [mBq/m3] и концентрация на радон в приземен слой въздух- в [Bq/m3].

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.