ExEA ExEA EEA

Национален доклад по инвентаризация на парниковите газове за България през 2003 год.

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава 1 - Въведение
1.1. Справочна информация за инвентаризациите и изменението на климата
1.2. Описание на институционалните рамки за подготовка на инвентаризациите.
1.3. Кратко описание на процеса на изготвяне на инвентаризацията
1.4. Кратко описание на методиките и източниците на информация
1.5. Кратко описание на ключовите източници на емисии на ПГ
1.6. Информация за плана по контрол и оценка на качеството
1.7. Обща оценка на неточността
1.8. Обща оценка на пълнотата на инвентаризацията
Глава 2 - Трендове на общите емисии на ПГ
2.1. Трендове на агрегираните емисии на ПГ
2.2. Емисии на ПГ по видове
2.3. Тренд на емисиите на ПГ по категории източници
2.4. Трендове на емисии на ПГ- прекурсори и SOx.
Глава 3 - Енергия
3.1. Общо описание
3.2. Изгаряне на горива
3.3. Случайни емисии на метан от въгледобив и от системите за добив и пренос на нефт и природен газ
Глава 4 - Индустриални процеси
4.1. Общо описание на сектора
4.2. Минерални продукти
4.3. Химическа индустрия
4.4. Производство на метали
4.5. Производство на халокарбони и SF6
4.6. Консумация на халокарбони и SF6
4.7. Други индустриални процеси
Глава 5 - Използване на разтворители
5.1. Общо описание
5.2. Емисии на NMVOCs от използване на разтворители.
Глава 6 - Селско стопанство
6.1. Общо описание
6.2. Ентерична ферментация
6.3. Третиране на оборския тор
6.4. Добив на ориз, CH4
6.5. Емисии на N2O от селскостопански почви
6.6. Изгаряне на селскостопански отпадъци на полето
Глава 7 - Изменение в земеползването и горско стопанство
7.1. Общо описание
7.2. Поглъщане на CO2 от горите
Глава 8 - Отпадъци
8.1. Общо описание
8.2. Депониране на твърди отпадъци
8.3. Третиране на отпадни води
8.4. Изгаряне на отпадъци
Глава 9 - Други (сектор 7 от CRF)
Глава 10 - Преизчисляване на емисиите на ПГ и подобрения
10.1. Предпоставки и допускания при преизчисленията
10.2. Въвеждане на подобрения на нивата на емисиите на ПГ
10.3. Въвеждане на подобрения в трендовете на емисиите на ПГ.
10.4. Преизчисляване, ревизии на инвентаризациите и планирани подобрения
Заключение
Литература
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 7

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.