ExEA MoEW EEA

Лични средства

Посещение на немски експерти в лабораториите на ГД ЛАД

В периода 26 – 29 юни 2017 г. приключи втори етап от обучението по проект „Обмяна на опит за подобряване възможностите на лабораториите на ИАОС при анализа на водните проби, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите“, Под-проект 6: „Анализ на живак в рибата“, финансиран по Програмата за Консултантска Помощ (Advisory Assistance Program) на Федералното министерство на околната среда в Германия.

Учените от IME Fraunhofer  гр. Шмаленберг, Германия посетиха РЛ-Варна и РЛ-Бургас към ИАОС, за да наблюдават практическото приложение на придобитите нови знания и умения от българските експерти, свързани с анализа на живак в риби. Бяха демонстрирани всички етапи на пробоподготовката (дисекция на риба с отделяне на мускулната тъкан, хомогенизиране, киселинно разлагане в микровълнова система, подготовка на киселинния извлек за анализ), както и самият анализ на живак чрез масспектрометър с индуктивно свързана плазма ICP-MS.

Експертите от немския институт останаха доволни от знанията и уменията, които експертите от ИАОС демонстрираха, както и от наличната аналитична апаратура в двете лаборатории.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС