ExEA MoEW EEA

Лични средства

Данни относно радиационната обстановка в България за периода 08.04-23.04.2020

Публикувано на 28-04-2020 г.

По повод засиления обществен интерес в резултат от пожарите около Чернобил, заявяваме, че към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за него в пунктовете за измерване.

Поради липсата на норми за радиационния гама фон се следи тенденцията в изменението на нивото на замърсяване. В случая не е регистрирано такова повишение.

Конкретни стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден след 11.30 часа на страницата на ИАОС, чрез Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html

На страницата на ИАОС, има и инсталиран модул на Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP), чрез който могат да се наблюдават автоматично актуализиращите се осреднени данни от всички радиационни системи на страните интегрирани в EURDEP, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-test.html

ИАОС извършва и радиологичен мониторинг в пунктове по утвърдена мрежа на територията на страната, съгласно Заповед на МОСВ № РД-295/28.04.2017г. Изследванията на атмосферната радиоактивност се базират на вземане на аерозолни проби, върху стъкловлакнести филтри и последващ гама-спектрометричен анализ.

Резултатите от тези анализи за периода (08.04-23.04.2020) са дадени в таблицата:

Пункт

Период

Обем пробонабран въздух (m³)

Cs-137допустима средногодишна специфична активност

(3200mBq/m³)

1

София

09.04-23.04.2020

3000m³

<0,007*

2

Варна

15.04-22.04.2020

1600m³

<0,013*

3

Бургас

08.04-15.04.2020

1600 m³

0,0364±0,0054

4

Монтана

10.04-20.04.2020

2400m³

<0,005*

5

Враца

13.04-21.04.2020

1600m³

<0,013*

 * по-малко от границата на количествено определяне на метода

Съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита/20.02.2018 г., Таблица 4, допустимата средногодишна специфична активност за  Cs-137 е 3200 mBq/m³. 

При извършване на регулярния радиационен мониторинг е установено съдържание на техногенния радионуклид Cs-137 само за  района на гр. Бургас, за посочения период. Измерената стойност е многократно по-ниска  от допустимата средногодишна специфична активност за  Cs-137, съгласно Наредбата.

Ще продължи мониторинга за съдържанието на техногенния радионуклид Cs-137, за което допълнително ще бъде представена информация на страницата на ИАОС.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС