ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Отлагане на задължителното отчитане чрез Националната система за управление на отпадъците

Публикувано на 03-01-2019 г.

ОБНОВЕНА

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, § 29. в Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез  Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г. Годишните отчети по отпадъци за предходната календарна година се предоставят до 10.03.2019 г. на хартиен носител в ИАОС.

Контакти: 02/940 6415 и 02/940 6413, e-mail: wms@eea.government.bg.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС