ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Правителството прие Националния доклад за състоянието на околната среда - 2012 година

Докладът е изготвен от ИАОС и МОСВ и неговата основна цел е да информира институциите и обществеността за състоянието, тенденциите и динамиката на промените в околната среда, извършените законодателни, административни и инвестиционни мерки и приоритетните области в националната екологична политика.

Публикувано на 04-06-2014 г.

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. 

Основната работа по изготвяне на доклада е извършена в Изпълнителната агенция по околна среда и МОСВ, но той е базиран да информация подготвена от междуведомствена експертна група създадена със заповед на министъра на околната среда и водите. Предоставените от експертите данни са свързани с развитието на секторите енергетика, индустрия, селско стопанство и транспорт по отношение на емисиите на вредни вещества във въздуха, водите и почвите, генерираните отпадъци, потреблението на енергия и природни ресурси, нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия.

Анализите в доклада показват, че основните източници с негативно въздействие върху околната среда са потреблението на енергия и природни ресурси от икономическите сектори и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци. 

Енергетиката остава най-големият източник на емисии на серен диоксид и на азотни оксиди и има ключова позиция във формирането на парникови газове в страната. По данни на НСИ за 2012 г. се отчита намаление на емисиите на серен диоксид със 185,9 хиляди тона в сравнение с 2011 г. То се дължи основно на намаление на емисиите от ТЕЦ-овете вследствие на въведените нови сероочистващи инсталации. Независимо от това, емисиите на серен диоксид генерирани от ТЕЦ-овете са 82% от националните емисии за 2012 г.

Автомобилният транспорт и неговото доминиране и непрекъснатото му нарастване в структурата на транспорта е свързано с увеличената консумация на горива и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, озонови прекурсори, фини прахови частици (ФПЧ). През 2012 г. автомобилният транспорт потребява 92,4% от общото енергийно потребление на сектора.

Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10, емитирайки 59% от общото количество, изхвърляно в атмосферата. Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна. И през 2012 г. замърсяването с  ФПЧ10  продължава да бъде основен проблем за качеството на въздуха във всички райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Все още остава висок процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите концентрации – 89,55%. 

Общите нива на емисиите на SO2, NO2, NH3, NMVOCКъм 31.12.2012 г. са значително по-ниски от ангажиментите на страната, съгласно Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисиите на определени атмосферни замърсители, Гьотеборгския протокол към КТЗВДР и целите за 2015 г. по Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на гореизброените замърсители по отношение на NO2, NH3, NMVOC.

През 2012г. не е регистрирано превишение на нормата за въглероден оксид в нито едно населено място. Не съществуват проблеми с постигане на целевите норми за замърсяване с бензен, олово, никел и арсен. Делът на населението, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма (3,81%) е по-малък от средният за страните-членки на ЕАОС (14%).   

Качеството на питейните води се запазва сравнително добро за страната. Наблюдава се постепенно подобряване на качеството на подземните и на повърхностните води за по-голяма част от показателите. Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите по отношение на запасеност с биогенни елементи, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители.

През 2012 г. рециклираните битови отпадъци са 29% от образуваните и по този показател България се изравнява с Португалия и Испания и изпреварва държави като Унгария, Полша и Чехия. През годината са депонирани 2323 kt битови отпадъци и това остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.

През 2012 г. не са регистрирани повишения на обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Няма отклонение от нормалния радиационен статус и в районите на АЕЦ – Козлодуй и хранилището за радиоактивни отпадъци в Нови хан, който остава под 0,01 mSv.

Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 69% от контролните пунктове в страната, като се отчита намаление с 3 п.п. в сравнение с 2011 г. Водещите градове по рискова шумова експозиция на населението са София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и Сливен. Основен причинител на наднормен шум е интензивният автомобилен трафик. 98% от проверените промишлени източници на шум отговарят на нормативните изисквания.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС