ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК за изпълнение на проект „Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система”

Публикувано на 29-08-2014 г.

На 27.08.2014 г., бе сключен договор между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, за изпълнение на проект „Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система”.

Финансовата помощ е в размер на 484 292,50 лева, от които 85% са предоставени от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Изграждането на публичен електронен регистър на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, е обусловено от изискванията на чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), включително и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения.

Общата цел на проекта е чрез изграждане на регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и софтуерно осигуряване на дейностите по управление и поддръжка на централизирания регистър, да се постигне модернизация в администрацията и оптимизиране на работните процеси.

Специфичната цел е да се осигури подаването и обработката на информацията, по смисъла на чл. 30л от ЗЧАВ, чрез изграждане на централизиран регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения, който да се управлява и поддържа чрез информационната система на ИАОС. Системата ще осигури в реално време информация за подадени и обработени заявления, вписвания/заличавания на регистрирани оператори и инсталации и други обстоятелства, съдържащи се в регистъра. Ще се осигури електронизация на процеса по водене на регистъра, ще се облекчи валидирането на заявените данни и обстоятелства от отговорните служители от системата на МОСВ.  Ще се подобри организацията на работа и ще се повиши качеството на поддържаната информация, потребителските и управленските справки. Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС