ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Приключи 41-ото преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Публикувано на 18-01-2017 г.

В периода 12-15 януари 2017 г. Изпълнителна агенция по околна среда организира провеждането на  41-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Преброяването е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Посетени бяха 157 водни обекта като се очаква резултатите от наблюденията да се  съберат от всички участници и да се обобщят до края на март 2017 г.

Експертите на ИАОС посетиха язовирите Батак, Асеновец и Жребчево, река Тунджа  - в участъка от язовир Жребчево до град Елхово. При обходите бяха установени разнообразни видове зимуващи птици - малък и голям гмурец, черногуш гмурец, зеленоглава и сива патица, черна качулата  и  кафявоглава  потапница, звънарка,  фиш,  ням и поен лебед, бял ангъч, малък нирец, сива гъска, голяма белочела гъска, червеногуша гъска, голям  и малък корморан, голяма бяла чапла, сива чапла, голям креслив орел, морски орел, голям и малък ястреб, малък сокол, обикновен мишелов,  полски блатар, сокол скитник, черношипа ветрушка, малък сокол, лиска, зеленонога водна кокошка, зимно бърне, шилоопашата патица, голям горски брегобегач, средна бекасина, чайка буревесница, речна чайка, средиземноморска жълтонога чайка и др. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което ще е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.

В преброяването участваха експерти и доброволци от ИАОС, Регионалните инспекции по околна среда и води, Национален парк „Централен Балкан“,  Природен парк „Сините камъни“,  Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“, СДП „Балкани“, Фонд за дивата флора и фауна, представители от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Националния природонаучен музей при БАН,  Национално ловно рибарско сдружение „Съюза на ловците и риболовците в България“.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС