ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Проверка по сигнал за замърсяване на компонентите на околната среда в с. Житница, общ. Провадия

Сигналът е за изтичане на солна киселина от цистерна в складова база в с. Житница и замърсяване на въздуха с хлороводород.

Публикувано на 15-07-2014 г.

На 12.07.2014г., в Регионалната лаборатория на ИАОС в гр. Варна е получен сигнал за изтичане на солна киселина от цистерна в складова база в с. Житница и за замърсяване на въздуха с хлороводород. Съвместен екип от експерти на РЛ- Варна и РИОСВ- Варна извърши проверка на място и измери нивата на замърсителя в атмосферния въздух.

На 14.07.2014г., районът отново е посетен от експертен екип  с цел установяване на евентуално замърсяване на почвата и подземните води. Взета е водна проба от кладенец в съседен на складовата база имот. Извършено е измервание на място: рН 7,44. Взети са почвени проби от повърхност и дълбочина от съседни имоти (от засегнатите терени – в три точки и от отдалечен терен – в една точка) за определяне на рН.

Протоколите от проведените анализи ще бъдат предоставени на РИОСВ- Варна и БДУВ ЧР - Варна.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС