ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Замърсяването на въздуха от стопанските дейности струва скъпо според последния доклад на ЕАОС

Промишленото замърсяване на въздуха в Европа струва на обществото минимум 59 билиона евро,а за 2012 година – почти 189 билиона евро. Това сочи доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).Сред най-големите замърсители са мощности генериращи енергия основно от въглища . Те се намират в Германия и Източна Европа. Българските инсталации с най-голям принос са ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „Бобов дол“, „Брикел“, ТЕЦ „Марица 3“, ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Свилоза“.

Публикувано на 26-11-2014 г.

Между 59 и 189 билиона евро - това е цената, която плащат европейските граждани за  замърсеният въздух и вредните емисии от промишлените съоражения  в Европа. Цената е приблизително равна на брутния вътрешен продукт (БВП) на Финландия или половината от БВП на Полша. Очаква се след 2008 - 2012 тези стойности да се повишат и да достигнат 329 билиона евро, като е възможно да надхвърлят дори 1053 билиона евро.

Констатациите са изнесени в  доклада на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) "Разходи за замърсяването на въздуха от европейските промишлени съоръжения - актуализирана оценка". В него ЕАОС оценява редица вредни въздействия, причинени от замърсяването на въздуха, включително преждевременна смърт, болничните разходи, загубени работни дни, здравословни проблеми, щети на сградите и намаляване на селскостопанската добиви. 

В доклада са упоменати най-вредните индустриални мощности в Европа, както и разходите по нанесените от тях щети за всяка страна.

От 30-десет съоръжения определени в доклада като особено големи замърсители, 26 са мощности за получаване на енергия основно от въглища. Технологиите използвани за добиването на енергия налагат скрити разходи свързани с нашето здраве и околната среда. Именно те нанасят най-големите екологични щети.Тези мощности се намират в Германия и Източна Европа. 

Докладът на ЕАОС е базиран на данни от Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). В България регистърът функционира от 2009г. Националният регистър за ЕРИПЗ предоставя на обществеността достъп до ежегодно докладваната от операторите на промишлени инсталации информация за замърсители и отпадъци. Неговите данни потвърждават общото заключение в Доклада на ЕАОС, че основен замърсител на въздуха в Европа е производството на енергия. Българските инсталации с най-голям принос са ТЕЦ „Марица Изток 2“, ТЕЦ „Бобов дол“, „Брикел“, ТЕЦ „Марица 3“, ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Свилоза“. Същевременно, съгласно годишните доклади по ЕРИПЗ на тези инсталации, за периода от 2008г. до 2012г. е налице тенденция за общо намаляване в стойностите на емисиите на основните замърсители на атмосферния въздух (серни оксиди, азотни оксиди, прах и други).

Други резултати от  доклада на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС):

50% от разходите по щетите от индустриалното замърсяване на въздуха са причинени  само от 147 съоръжения, или 1% от 14-325 съоръжения, оценявани през периода от 2008 г. до 2012 г. Три четвърти от общите разходи по тези щети са  причинени от емисиите на 568 съоръжения - 4% от общият брой съоражения.Това означава, че регламент  следва да се прилага  не само за по-големи съоръжения, но и за по-малките такива, защото те  могат да предизвикат значително замърсяване в района.

Стойността на щетите  през последните пет години е намаляла,  което отразява по-ниски емисии, докладвани от индустриални съоръжения. Това може да се дължи на въздействието на законодателството, подобряване на енергийната ефективност и икономическата рецесия в Европа непосредствено след 2008.

Страни като Германия, Полша, Обединеното кралство, Франция и Италия, които имат много големи съоръжения допринасят най-много за общите разходи за щети. Въпреки това, подредбата на страните се променя значително, ако стойността на щетите се коригират спрямо крайния продукт на националните икономики. Емисиите от редица източноевропейски страни (България, Румъния, Естония и Полша) в този аспект стават все по-важни.

Докладът подчертава потенциалните икономии и ползи за европейците, ако 1 500  от европейските големи горивни инсталации намалят техните бъдещи мисии в съответствие с най-добрите практики.

 Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС