ExEA MoEW EEA

Лични средства

Корине земно покритие 2018 - България


 


 

Проект „Корине земно покритие 2018 - България”/Corine Land Cover (CLC)  сe изпълнява от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Коперник (Copernicus) чрез Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) съгласно Рамков договор EEA/IDM/R0/16/009/Bulgaria от 13 юни 2017 г. и Специфичен договор №3436/R0-COPERNICUS/EEA.56955 между от 24 август 2017 г. между EАОС и ИАОС към Министерство на околната среда и водите.

Бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Технически изпълнител: Институт за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), Договор № 3497 от 30.11.2017 г.

Наименование: Проект “Корине земно покритие 2018” – България

Националният проект “Корине земно покритие 2018” е част от Общоевропейския проект “КОРИНЕ земно покритие” (КЗП) и представлява продължение на картографирането на земното покритие по досега изпълнените проекти “КЗП 2012”, “КЗП 2006”, “КЗП 2000” и “КЗП 1990”.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 - Верификация на продуктите от Локалния Компонент за 2012 г:

            слой урбанизиран атлас за 2012;
            слой урбанизиран атлас за 2012 с улични дървета;
            слой крайречни зони;
            слой крайречни зони със зелени линейни елементи;
            слой пасища от мрежата Натура 2000


Дейност 2 - Картографиране на земното покритие за 2018 г. и генериране на БД „КЗП2018“. Откриване и картографиране на промените в земното покритие за периода 2012 - 2018 г. и генериране на базата данни „КЗП промени 2012-2018“; техническа валидация       

Дейност 3 - Верификация на слоевете с висока резолюция за 2015 г. след производството на CLC 2015 - Изготвяне на пет доклада за верификация на:

            Запечатване/непроницаемост на почвата
            Гори
            Площи с тревни насаждения
            Вода и влажност
            Малки дървесни елементи         

 

Дейност 4 - Разпространение и публичност - изпълнява от ИАОС в качеството й на Национален център “Земно покритие“ към ЕАОС.                                               

Всички дейности по проекта се извършват в съответствие със задължителни технически докумети и предписания на Европейска агенция по околна среда. 

Място на изпълнение на проекта:
ИАОС и Институт за космически изследвания и технологии

Продължителност:  16 месеца

Бюджет:  185 485 EUR

Лице за контакт по проекта:
Таня Владимирова, началник на отдел МСВО
тел.: 02/ 940 64 66 

Корине Земно покритие в Европа - версия 2018 г. 


Архив - Проект Корине земно покритие

 

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС