ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура е процес, насочен към развитие на знания, умения, нагласи  и ценностни ориентации, насърчаващ ангажираност с екологичните проблеми и тяхното решаване.

Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, прозрачност и по-пълноценно реализиране на дейностите на институциите, на национално и местно ниво. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда, както и за насърчаване на екологосъобразните производствени практики и бизнес модели. 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания

state-good.jpg През 2015 г. са регистрирани над 744 000 уникални посещения на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите поделения, което показва висок интерес към въпросите на околната среда.

 state-good.jpg През 2015 г. над 380 са базите данни и публичните регистри, поддържани на  интернет страниците на МОСВ и поделенията му.

state-good.jpg  Подадените и разгледани заявления за предоставяне на достъп до обществена информация в областта на околната среда са значителн брой - 1138.

 state-moderate.jpg Посещаемостта на информационните центрове на МОСВ и неговите поделения се задържа на високо равнище – над 26 970 посетители.

Дефиниция на индикаторит

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за достъп до информация за околната среда и участие на обществеността във вземането на решения в тази област се отчита чрез: 

  • Брой на посетителите в информационните центрове на структурите в системата на      МОСВ;
  • Брой на посещенията в интернет страниците на структурите в системата на МОСВ;
  • Брой бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от структурите в      системата на МОСВ;
  • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в структурите в системата на      МОСВ;
  • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в      структурите в системата на МОСВ;
  • Брой  обжалвания на откази на достъп до информация в структурите в системата на      МОСВ;
  • Брой на реализираните обществени обсъждания.

 

Оценка на индикаторите

По-пълното информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането на участието й в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и екологосъобразни модели на обществено поведение за осигуряване на качествена и здравословна околна среда.

За да могат отделни лица, организации, групи да участват в обсъждането на решения за опазването на околната среда и устойчивото развитие, и да предлагат обосновани мнения и позиции, следва да им бъде предоставен достъп до информация по въпросите на околната среда. По този начин се насърчава развитието на гражданското общество и се осигурява прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво и участие на различни обществени групи в този процес. През 2015 г. е създаден Експертен съвет към министъра на околната среда и водите (ЕСОПВ) за оценка на приоритетни вещества и формулиране на регулаторни мерки за контрол на рисковете от определени опасни вещества. Важен аспект е и развитието на партньорства на институциите с основните групи на обществеността – бизнеса, браншовите и неправителствените организации, академичните среди, младите хора.

Табл. 1. Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения в областта на околната среда, брой

Средства за информиране на   обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Брой   посетители в информационните центрове на МОСВ и неговите поделения

25 360

49 403

46 300

26 977

Брой   посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения

1 300 000 общо;

365 000 уникални посещения

1 320 275 общо;

505 450 уникални посещения

1 600 000 общо; 570 000 уникални посещения

2 389 707 общо; 744 621 уникални посещения

Бази данни и   публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му

270

256

350

384

Брой постъпили   заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения

1045

969

918

1138

Брой издадени   решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

884

777

713

937

Брой издадени   откази за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

14

25

30

13

Брой   обжалвания на откази за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

2

7

6

10

Брой проведени   обсъждания с участието на обществеността

140

187

113

121

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции

Продължава развиването на 34-те информационни центрове за обществеността в Министерството, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Дирекциите на Национални паркове (ДНП) , Басейновите дирекции (БД) и Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), които разпространяват информация за околната среда и устойчивото развитие сред учениците, студентите, неправителствените организации, академичните среди, бизнеса. Центровете предоставят на граждани и организации безплатни информационни материали и свободен достъп до специализирана литература в областта на опазване на околната среда, научноизследователски разработки, информационни източници, получавани по линия на международния обмен, видеоматериали и др. Осигурени са възможности за организирани групови посещения на центровете, в рамките на които се провеждат различни образователни инициативи – лекции, беседи, презентации, филмови прожекции, игри, състезания и др.

През 2015 г. е открит информационния център на БД „Дунавски район“. Започна изграждането на Посетителски информационен център в гр. Самоков на ДНП „Рила“. Строителството на центъра е част от изпълнението на дейност „Посетителска инфраструктура и капитално строителство“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ I – ва фаза“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

В изпълнение на политиката за повишаване на информираността на различни обществени групи по въпросите на околната среда продължава практиката за непрекъснато информиране на обществеността, чрез интернет страниците на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, БД и ДНП. Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно се публикуват на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ.

През 2015 г., за поредна година, РИОСВ Благоевград е на една от първите позиции в рейтинговата листа на Фондация „Програма достъп до Информация“ (за интернет страници), като заема 4-то място сред общо 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация.

Продължи работата по улесняване на достъпа на обществеността до достоверна и навременна информация за околната среда. ИАОС поддържа 6 информационни системи, предоставящи публичен достъп до бази данни в интернет: Информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; Национална база данни за земното покритие на България, разработена по общоевропейския проект КОРИНЕ Земно покритие; Информационна система за инсталациите, източници на емисии на Летливи органични съединения; Информационна система за резултатите от контрола на промишлените източници на шум в околната среда; Информационна система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите; Информационна система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Стартира изпълнението на предефиниран проект по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), за надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване. По проекта се предвижда разработване на нови модули/интерфейси за интегрирано управление и отчитане, в т.ч. в системата на Европейския съюз за докладване WISE.

Изпълнява се и предефиниран проект по програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги”, съ-финансирана от ФМ на ЕИП, за надграждане на националната информационна система за биологично разнообразие. Проектът цели модернизиране на съществуващата информационна система, създаване на модул за картиране и оценка състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, създаване на модул за оценка на риска от инвазивни чужди видове и оценка състоянието на биологичното разнообразие, чрез специализирани индикатори.

Приключи изпълнението на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав (WATER)”, финансиран от Оперативна програма за трансгранично сътрудничество (ОП ТГС) Румъния – България 2007-2013 г.  В рамките на проекта е разработена обща информационна система и трансграничен геопортал, от който обществеността ще се информира за състоянието на реката и трансграничните райони.

Разработена е нова централизирана информационна система, обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на планове и програми в системата на МОСВ. Информационната система е реализирана като интернет базирано приложение и се поддържа като единна база данни за цялата система на МОСВ – Централно управление и 16-те РИОСВ.

Продължава участието на България в европейските инициативи – Обща система за информация за околната среда за Европа (SEIS), Инфраструктура за пространствени данни (INSPIRE) и Европейска програма за наблюдение на Земята (Copernicus). Внедрени са информационни системи за всички подсистеми на Националната система за мониторинг на околната среда. Извършва се обновяване на базите данни, софтуерните приложения и ГИС продуктите съгласно изискванията на SEIS и INSPIRE. Разпространява се информация за разработените услуги по европейската програма Copernicus. 

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише”, МОСВ и неговите поделения редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2015 г. в системата на Министерството са постъпили 1138 заявления за достъп до информация, броят на решенията за откази за предоставяне на информация за околната среда е сравнително незначителен – 13, обжалванията във връзка с предоставяне на информация са едва 10. 

Проектите на документи и нормативни актове се публикуват на интернет страницата на МОСВ и на неговите териториални поделения, както и на Портала на Министерския съвет за обществени консултации за коментари и предложения на обществеността. През отчетния период са проведени 121 обсъждания с участието на обществеността. 

Създаден е Експертен съвет към министъра на околната среда и водите (ЕСОПВ) за оценка на приоритетни вещества и формулиране на регулаторни мерки за контрол на рисковете от определени опасни вещества.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpg През 2015 г. са проведени 440 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения.

 state-good.jpg  През 2015 г. са проведени националните кампании „Обичам природата – и аз участвам!”, включваща традиционния конкурс „За чиста околна среда” и „Да изчистим България за един ден” и са отбелязани от МОСВ и неговите поделения с разнообразни и атрактивни информационни прояви в цялата страна всички дати от международния природозащитен календар.

 state-moderate.jpg Наблюдава се тенденция за намаляване, като цяло, на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания и конкурси).

Дефиниция на индикатора

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие се отчита чрез:

  • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките      на информационни кампании – открити уроци, конкурси, изложби, походи,      екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.;
  • Брой издадени информационни материали от структурите в системата на МОСВ.

 

Оценка на индикатора

Повишаването на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и устойчиво развитие е насочено към въвеждане на нови модели на поведение по въпросите на околната среда. 

Осъзнатата промяна в поведението на всички групи в обществото и информирания избор  на всеки в ежедневния му живот е възможност за решаване на въпросите, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др.

Табл. 2. Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие, брой

Дейности за повишаване на съзнанието и културата в   сферата на околната среда и устойчивото развитие

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Издадени информационни   материали от МОСВ  и неговите поделения

58

87

97

116

Проведени конкурси на   територията на цялата страна

30

36

24

41

Проведени открити уроци на   територията на цялата страна

273

204

152

146

Проведени изложби на   територията на цялата страна

30

31

30

39

Проведени форуми, обучителни   семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса,   неправителствени организации, за служители на общинската и държавната   администрация от МОСВ и неговите поделения

120

148

386

440

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции

През 2015 г. се подготвиха и проведоха национални кампании за повишаване на общественото съзнание и култура по повод датите от международния екокалендар: Деня на влажните зони – 2 февруари; Деня на водата – 22 март; Седмицата на гората – 30 март – 5 април; Деня на Земята – 22 април; Деня за борба с климатичните промени – 15 май; Деня на биологичното разнообразие – 22 май; Европейската седмица на устойчивото развитие – 30 май – 5 юни; Деня на околната среда – 5 юни; Деня на река Дунав – 29 юни; Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември; Деня за защита на озоновия слой – 16 септември; Деня на птиците – 1 октомври; Деня на мониторинга на водата – 18 октомври; Деня на Черно море – 31 октомври; Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 21-29 ноември; Деня на планините – 11 декември и др. В рамките на тези кампании, от МОСВ и неговите поделения са проведени открити уроци, беседи, конкурси, изложби, пленери, акции по почистване и залесяване, екопоходи, форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация.

Специално следва да се отбележат осъществените с подкрепа от МОСВ и ПУДООС: десети Фестивал на Белия щъркел в село Белозем, община Раковски; ЕкоФест „Зелените идеи в действие“, продължител на „УзанаПолянаФест“, който за пети пореден път се проведе в местността Узана над гр. Габрово; фотоконкурс "Чешмите на България", организиран от Българската асоциация по водите и Сдружение "Аз обичам водата", и третото издание на Зелената олимпиада. Организирани бяха Национален конкурс „Централен Балкан – с очите на младостта“ 2015 (в три категории - изобразително изкуство, приложно изкуство и сувенири) и Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила” – познат и непознат” (в четири направления в три възрастови групи: за рисунка - І - ІV клас и V – VІІІ клас; за литературно творчество - проза – V - VІІІ клас; за ученически проект – ІХ - ХІІ клас и за фотография – I – XII клас). Проведена беше Публична информационна кампания в подкрепа на образованието „Централен Балкан – за нашите деца“. Кампанията премина под формата на публични срещи в общините край националния парк, с участието на директори на училища и детски градини, ръководства и експерти от инспекторати по образование, дирекции и отдели в общински администрации.

Ежегодно България се включва в инициативата на Европейската комисия - „Европейска седмица на мобилността“, като координатор на национално ниво е МОСВ. Седмицата на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Град без коли!“. В рамките на кампанията, заявилите интерес общини определят няколко района, които да превърнат в зона/и, предназначена/и само за пешеходци, колоездачи и градски транспорт за целия ден. През 2015 г. в кампанията се включиха 29 населени места от България. Регионалните структури на МОСВ участваха активно в кампанията с различни инициативи – велопоходи, конкурси, изложби, презентации и обучения. През тази година те се проведоха под надслов: "Нашите улици, нашият избор“. 

През 2015 г. се проведе традиционната Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда” с мото „Обичам природата – и аз участвам“, финансирана със средства от ПУДООС, в която участваха с екологични проекти общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси. Класирани са 234 проекта на общини и кметства (със средства в размер до 10 000 лв.), 122 проекта на училища и обединени детски комплекси (със средства в размер до 10 000 лв.) и 121 проекта на детски градини (със средства в размер до 10 000 лв.) на обща стойност 3 500 000 лв. Идеята на конкурса е да се насърчи участието на населението в провеждане на дейности като изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, обзавеждане с пейки, беседки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения и др. В голямата си част, проектите предвиждат участие на деца и млади хора, което допринася за тяхното екологично възпитание, и изграждането у тях на чувство за съпричастност и лично отношение към опазването на околната среда. 

През 2015 г. МОСВ и неговите поделения изготвиха и разпространиха 116 бр. (не се включва тиража, в който е издаден всеки един от материалите) информационни материали във връзка с информационните кампании и образованието по околна среда и устойчиво развитие. 

Наблюдава се тенденция за намаляване, като цяло, на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания и конкурси). Причината за това е недостигът на финансови средства, в условията на рестриктивна финансова политика и редуцирани ведомствени бюджети на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към него. За сметка на това, обаче, се отчита значително увеличаване на броя на алтернативните образователни инциативи, за които са необходими по-малко разходи, в т.ч. лекции, беседи, форуми и кръгли маси с участието на деца, ученици и студенти. В информационните центрове на МОСВ и неговите подeления, както и при посещения на експерти в детски градини, училища и висши учебни заведения се провеждат обсъждания, презентации, филмови прожекции, игри, предоставят се информационни материали и пр. 

За четвърта поредна година МОСВ и регионалните му структури осигуриха експертна и логистична подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките на кампанията „Да изчистим България за един ден”. През 2015 г. кампанията протече в рамките на пет дни – на 10 май се почистваха градските зони, на 17 май – зоните за отдих и спорт, на 31 май – детските площадки, на 7 юни – природни паркове и защитени територии, а на 27 юни – водоеми и реки. Със средства от ПУДООС са осигурени ваучери (3904 ваучера на общата стойност 102 080 лв.) за гориво за автомобилите, които извозваха събраните отпадъци, както и чували и ръкавици за еднократна употреба за участниците. Купени са 80 000 броя ръкавици и 40 000 чувала от 70 литра. В дните на кампанията МОСВ освободи от такси в депата цялото количество събрани от доброволците отпадъци. РИОСВ отчетоха, че над 10 хил. тона отпадъци са били събрани през петте дни на кампанията и че са били почистени рекорден брой места – 1608.

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА 

С цел по-добро информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантиране на участието й в процеса на вземане на решения, се полагат значителни усилията за увеличаване на обема и качеството на информацията за околна среда. Непрекъснато (ежедневно и ежемесечно) се обновяват интернет страниците на компетентните институции, надграждат се и се разширяват информационните системи, бази данни и регистри с публичен достъп. На обществеността се осигурява изчерпателна информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от природозащитния календар и профили в социалните мрежи. Работи се за подобряване на организацията за предоставяне на информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения в околната среда, както и за запознаване на обществеността на възможно най-ранен етап с проектите на нормативни актове и стратегически документи за околната среда. Подобрява се и координацията на изпълнението на процедурите, свързани с участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Партньорството с бизнеса, браншовите и неправителствените организации и академичната общност се задълбочава по посока на участие на техни представители в консултативните съвети към министъра на околната среда и водите. 

МОСВ подпомага активно процеса на интегриране  на образованието за устойчиво развитие и опазване на околната среда в училищата – в държавните образователни изисквания за учебното съдържание, в рамките на задължително избираемата и свободно избираемата подготовка, в стимулиране на неформалното обучение чрез успешно сътрудничество с неправителствения сектор, с издаване на образователни продукти и провеждане на национални кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на извънкласните и извънучилищни дейности. 

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС