ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ключов въпрос

Какви са паричните постъпления в ПУДООС през 2015 г. и за какви дейности са изразходвани средствата?

Ключово послание

state-good.jpg Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са в размер на 156 389 874 лв.

state-good.jpg През 2015 г. 79 430 364 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 4 729 512 лв. за изпълнение на неинвестиционни проекти; 3 224 126 лв. са предоставени за политика в областта на администрацията; 115 605 252 лв. като трансфер към МОСВ.

Дефиниция на индикатора

На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда; целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи; глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица.

Оценка на индикатора

Проходи

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са в размер на 156 389 874 лв., от които:

Общо приходи

 

Приходи от такси по Видове Закони:

 

По Закона за водите /ЗВ/,чл. 196

 

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

 

- ПМС 120 чл. 8-Такси опаковки

 

- ПСМ 120 чл. 2-Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и батерии

 

 - ПМС 120   чл.6-Такси МПС

 

- ПМС 120 чл. 27- Отработени масла

 

- ПМС 120 чл. 36- Електрическо и електронно   оборудване

 

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

 

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

 

По Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/

 

Приходи от наказателни   постановленя по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

 

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

 

По Закона за защитените територии

 

По Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/

 

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

 

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

 

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

 

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

 

По Закона за опазване на почвите от   замърсяване/ЗОПЗ/

 

По Закона за защита от вредното въздействие на   химичните вещества и прерарати /ЗЗВВХВП/

 

По Закона за защита от шума в околната среда/ЗЗШОС/

 

По Закона за ограничаване на вредното въздействие на   отпадъците върху околната среда

 

По Закона за защита на животните

 

Неустойки от клиенти по фактури

Други приходи

 

Приходи от услуги на Инсинератора

 

Приходи от лихви от заеми

 

Приходи от наказателни глоби,   санкции

 

Отчетени  „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“

 

Постъпления от продажба на квоти   за емисии на парникови газове

156 389 874

 

52 577 667

 

50 088 657

 

2 498 525

 

696 424

 

185 402

11 792

 

1 446 772

 

24 531

 

133 604

 

0

 

-            9 515

 

0

 

 

750 176

 

545 899

 

 8 933

 

111 175

 

502 628

 

52 056

 

72 668

 

4 596

 

0

 

5 000

 

 

8 931

 

16

 

 

0

 

- 28 519

 

 

1 915 738

 

3 895

 

3          069 785

 

- 212 147

 

99 034 936

 

Разходи

 •   Инвестиционни екологични проекти

79 430 364 лв.

 

 •   Неинвестиционни екологични проекти

4 729 512 лв.

 

 •   Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария
 •   Дейности за политика в областта на   администрацията                  

115 605 252лв.

3 224 126 лв.

 

Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2015 г. Изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2015 г. се разпределят както следва:

Безвъзмездни помощи за   финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Политика в   областта на управлението на водите

55

32 118 114,65

 

Политика в   областта на управлението на отпадъците

42

47 242 717,20

Политика в   областта опазване   чистотата на атмосферния въздух

1

75 000,00

Политика в   областта на управлението на биоразнообразието

14

596 781,70

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

759

4 127 413,85

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2015 година: на първо място в областта на управление на водите, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие и опазване на чистотата на атмосферния въздух.

 

СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ, ЗА КОИТО СА ОТПУСКАНИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2014 Г.

 

1.     В областта на управление на водите са разходвани 32 118 114,65 лв.,  както следва:

 • За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

Касае се за финансиране на довършване на  малки водопроводни проекти , по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС , на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ, ЗУТ и ЗОП. По проекти, финансирани от ПУДООС/държавен бюджет, се изгражда или реконструира през 2015г. около 51 км водопроводна мрежа, като са завършени 18 обекта, с дължина около 25 км. 

Община Дългопол - Реконструкция на помпена станция "Лопушна" и тласкател от помпена станция "Лопушна" до водоеми с. Медовец;   

Община Златоград - Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект: Водовземно съоръжение  и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник -  изпълнение на СМР;

Община Джебел - Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско;.

Община Златарица - ЗДБРБ 2014 г. Водоснабдяване на с.Горно Ново село и с. Родина от водоснабдителна система на гр.Златарица ;

Община Борино - ЗДБРБ 2014 г. Водоем с.Чала 250 куб.м. ;

Община Тетевен - Подмяна на водопровод от НВ до съществуващ СК на ОК 194, с. Гложене, общ.Тетевен;

Община Вълчедръм - Доизграждане на водопроводна мрежа на с. Септемврийци, общ. Вълчедръм;

Община Гоце Делчев - Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект "Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев" по Оперативна програма Регионално  развитие ОПРР;

Община Ново село - ЗДБРБ 2014 г. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Винарово;

Община Лозница - ЗДБРБ 2014 г. - Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа на гр. Лозница;

Община  Никола  Козлево - ЗДБРБ 2014 г. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Църквица - ниска зона клон 2;

Община Сунгурларе - ЗДБРБ 2014 г. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Съединение;

Община Крумовград - ЗДБРБ 2014 г. Водоснабдяване на с. Ковил - с. Бараци, Община Крумовград - етап I;

Община Рудозем - ЗДБРБ 2014 г. Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Корита, с. Пловдивци - ЛОТ 2; подобект: Вътрешна водопроводна мрежа - с. Корита (част водоснабдяване);

Община Правец - ЗДБРБ 2014 г. - Напорен водопровод от помпена станция II подем, находящ се в УПИ - I - 296, кв.158, гр. Правец до съществуващ напорен резервоар за питейни води в терена на ПСПВ в ПИ 027008, местност "Рътта" в землището на гр. Правец;.

Община Баните - ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция на външен водопровод и изграждане на водоем 200 куб.м. в с. Гълъбово;.

Община Стражица - ЗДБРБ 2014 г. - Подмяна на уличен водопровод по път III-4082 "Чешма  - Кесарево" от републиканска пътна мрежа в участъка  през с. Кесарево;

Община Ардино- ЗДБРБ 2014 г.  Водоснабдяване на група населени места от местността "Догру", кметство Долно Прахово, община Ардино - клон с. Горно Прахово и с. Башево ;

Община Ружинци - ЗДБРБ 2014 г. Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец - второстепенни клонове, община Ружинци;.

Община Болярово - ЗДБРБ 2014 г. Реконструкция на водопроводна мрежа с.Воден ;

Община Маджарово - ЗДБРБ 2014 г. Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция "Тополово" до напорен резервоар 150 м3 и рехабилитация на разпределителна шахта и напорен резервоар;.

Община Кирково - ЗДБРБ 2014 г. Водоснабдяване на с. Пресека, махала Горна Пресека II етап ;

Община Павел Баня -ЗДБРБ ЗА 2014 г. Частична реконструкция водопроводната мрежа на гр. Павел Баня;.

Община Аврен - Изграждане на уличен водопровод в кв. 50 и част от кв. 49 и 51 по кадастралния и регулационния план на с.Близнаци /Долен Близнак/ ;

Община Петрич - ЗДБРБ 2014 г. Питейно - битово водоснабдяване на с. Кърналово;

Община Самуил - ЗДБРБ 2014 г. Допълнително водоснабдяване на с. Самуил и с. Кривица;

Община Джебел - ЗДБРБ за 2014 г. - Водоснабдяване на с. Устрен /Долна махала/;

Община Дупница - Реконструкция на съществуващи. азбестоциментови водопроводи в жк. "Дупница" и по улици "Пазарна" и "Родопи" с ОК №№ 685А-2014-2021, ул."Екзарх Йосиф" и ул."Родопи" с ОК №№ 2014-2010-2022, ул."Генерал Кирчев" с ОК №№ 2021-2022, гр.Дупница;

Община Ардино - Вътрешна водопроводна мрежа на село Башево, Община Ардино ;

Община Мадан - ЗДБРБ 2014 г. Вътрешна водопроводна мрежа на с. Върбина - I етап ;

Община Каолиново-ЗДБРБ 2014 г. Подсилване и реконструкция на водоснабдителната система Каолиново ;

Община Симитли -ЗДБРБ 2014 г. Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Полето, Община Симитли, в участъка от т.1 с координати: X- 4510997.69, Y - 8486921.05, до точка 133 с координати X - 4510878.35; Y - 8485093.24;

Община Велинград - Реконструкция на водопроводните и канализационните клонове по бул."Съединение" на гр. Велинград, Област Пазарджик;

Община Главиница - "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал "Дрангоз", гр. Главиница, община Главиница, област Силистра";

Община Якоруда - ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа и напорен резервоар на с. Аврамово, община Якоруда и изграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на с. Бунцево ;

Община Павликени - ЗДБРБ 2014 г. - Рехабилитация вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павликени - І етап  ;

Община Сапарева баня- Водоснабдяване гр. Сапарева баня, кв."Висока зона"/Главен клон I и клонове 1,2,3,4,5, община Сапарева баня, област Кюстендил ;.

Община Аврен- ЗДБРБ 2015 г. - Изграждане на уличен водопровод в кв. 8 по кадастралния и  регулационния план на с. Близнаци /Горен Близнак/, община Аврен, област Варна. 

 •    Пречиствателни станции

Община В. Преслав - Доставка на биопродукти /ензими/за първичното зареждане на биобасейните на ПСОВ-Велики Преслав. 

 • Канализационни мрежи и довеждащи колектори: През отчетния период по сключени договори за финансиране се изгражда около 22 км канализационна мрежа, като са  завършени 8 обекта, с дължина около 7,8 км канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води.  

Община Варна - ЗДБРБ 2013 Разширение на канализационната мрежа с.Тополи - канализационни клонове 33б, 53б, 25б, 39б, 40б, 34б, 23б, 35б, 38б, 52б, 59б, 54б;

Община Варна - ЗДБРБ 2013 г. Община Варна - Битова канализация кв."Виница", гр. Варна; Община Ботевград - ЗДБРБ 2013 г. Частично изграждане на битова канализация по улиците на с. Врачеш ;

Община Ботевград - ЗДБРБ 2013 г. Довеждащ колектор от с. Трудовец до ГПСОВ - гр. Ботевград;

Община Септември - ЗДБРБ 2014 г. Канализационна мрежа с. Ковачево, Община Септември, Област Пазарджик;.

Община Бургас - ЗДБРБ 2013 и 2014 г. Реконструкция на приоритетни участъци от водопроводна мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на разделна канализационна мрежа към ПСОВ за селищата Рудник и Черно море;

Община Дупница - Техническа инфраструктура - водопровод и канализация към социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, гр. Дупница ;

Община Г. Оряховица - Реконструкция и доизграждане на канализация по ул. в гр. Г.Оряховица и реконструкция на профил 112 по ул. „Х.Димитър“, ул. „Пирот“ и ул. „Ал.Стамболийски“;

Община Суворово - ЗДБРБ 2014 г. Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: "Острата чешма" (от ул. "Рила" до ул. "Райна княгиня" и от ул. "Пирин" до ул. "Цар Симеон") и ул. "Цар Симеон" (от "Острата чешма" до "Клокотница");

Община Златица - ЗДБРБ-2013г. и ЗДБРБ-2014 г. – Изграждане на довеждащ колектор от гр. Златица до ПСОВ в гр. Пирдоп - I етап;

Община Брацигово - "Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения,съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ с. Исперихово, Община Брацигово";

Община Минерални бани - Канализация с. Караманци - III етап;

Община Петрич - ЗДБРБ 2014 г. - Канализация и третиране на отпадни води на с. Кулата I етап, Община Петрич ;

Община Козлодуй - Канализация по ул. "Г. Димитров" в гр. Козлодуй от ревизионна шахта № 14 до съществуваща ревизионна шахта ;

Община Бургас - Канализация с. Маринка, община Бургас - II етап ;

Община Бургас – Интегриран  проект  за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно море, подобект ВиК Мрежи в с. Рудник и м. с.Черно море, общ. Бургас, част от II етап: Реконструкция на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно с сградни отклонения, КПС до ПСОВ ;

Община Белене  - ЗДБРБ 2014 г. - Изграждане на канализация на гр. Белене - ІІ етап за ул. "Митническа", ул. "Ф. Станиславов", част от ул. "Шипка" и част от ул. "Опълченска" ;

 

2.      В областта на управление на отпадъците са разходвани 47 242 717,20 лв. , както следва :

 • за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/:  

Община Пловдив - ЗДБРБ  2015 г. – Депо за неопасни отпадъци с. Шишманци, община Раковски - етап II;

Община Смолян - Техническа помощ за реализация на проект: "Съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото за твърди битови отпадъци - гр. Смолян", община Смолян, област Смолян;

Община Пазарджик - ЗДБРБ 2015 г. - Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик - I ва клетка и съпътстваща инфраструктура;

Община Бургас - ЗДБРБ 2015 г. - Тестване на  иновативна технология за третиране и оползотворяване на битови отпадъци в различни режими на работа (обработка на свеж битов отпадък, обработка на депониран битов отпадък и обработка на остатъчна фракция след сепариране на смесен битов отпадък. 

 • за изграждане на сепариращи инсталации: 

Община Силистра - ЗДБРБ – 2013 г. – „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци – Силистра“. 

 • за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци: 

Столична община - Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци село Долни Богров;.

Община Раковски - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Раковски, обхващащо имот 75001 от землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ62075, община Раковски, област Пловдив;

Община Калояново - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в с. Калояново, обхващащо имоти №008012 и №002008 от землището на с. Калояново с ЕКАТТЕ 35523;

Община Самуил  -  Рекултивация на съществуващо общинско депо, община Самуил;

Община Кубрат  -   Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат;

Община Угърчин - Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Угърчин;

Община Каспичан - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каспичан;

Община Сливо поле - Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр. Сливо поле;

Община Елхово - Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на гр. Елхово;

Община Костинброд -"Работен проект за техническа и биологическа рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд;

Община В. Преслав – Работен проект за закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Велики Преслав;

Община Сухиндол - Рекултивация на старо сметище гр.Сухиндол, община Сухиндол;.

Община Русе -Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе ;

Община Цар Калоян-Рекултивация на общинско депо Цар Калоян ;.

Община Летница -Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр.Летница, община Летница ;

Община Козлодуй - Закриване на съществуващо сметище за ТБО в гр.Козлодуй ;

Община Силистра -Закриване на сметище на територията на с.Айдемир (депо1) и сметище (депо2) на територията на с. Калипетрово  - по обособена поз. 1 - Закриване прекултивация на съществуващо сметище (депо1) за битови отпадъци с. Калипетрово;.

Община Силистра - Закриване на сметище на територията на с. Айдемир (депи1)и сметище (депо2) на територията на с. Калипетрово - по обособена поз. 2 - Закриване и рекултивация на същ. сметище (депо2) за битови отпадъци на с. Айдемир;

Община Оряхово - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци община Оряхово;.

Община Разград - Рекултивация на съществуващо общинско депо отпадъци - гр. Разград;

Община Борово  - Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Борово;

Община Главиница - Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на община Главиница в поземлен имот 15031.28,63 в землището на гр. Главиница ;

Община Симеоновград -  Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. Симеоновград ;

Община Каолиново - "Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021 гр. Каолиново, област Шумен ;

Община Царево - Закриване и рекултивация на съществуващо депо за неопасни отпадъци гр. Ахтопол;.

Община Кнежа - Закриване и рекултивация на общинско депо  за твърди битови и неопасни  отпадъци в м. "Мерата, землището на гр. Кнежа;

Община Хитрино - Община Хитрино - Рекултивация на общински депа с. Сливак и с. Тимарево;

Община Бяла Слатина  - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Бяла Слатина ;

Община Приморско - Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Китен;

Община Свиленград - Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград;.

Община Тополовград - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в гр. Тополовград;

Община Чипровци - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови (неопасни)отпадъци в местността" Горни Партеж " в землището на гр. Чипровци;.

Община Димитровград - Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на община Димитровград;

Община Исперих - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци  в ПЧ 000106 в землището на с. Лъвино, община Исперих;

Община Драгоман - ОПОС /ПМС 84/- Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154 с. Чуковезер, община Драгоман;

Община Ветово - Закриване на сметища за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Ветово;

Отпуснати са средства за изпълнение на:

ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД - Одит на проект "Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа за битови  отпадъци , които не отговарят на нормативните изисквания;

МОУШЪН АРТС ООД - Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на П-т №DIR-51222031-1-173 "Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общ. депа за битови отпадъци на територията на  РБ, които не отговарят на нормативните изисквания"; 

 • Разделно събиране на отпадъците. 

Български Антарктически Институт - Комплексен проект за рехабилитация и изграждане на нови съоръжения  за опазване на околната среда на Антарктическа база "Св. Климент Охридски". 

 • Почви 

Европейски политехнически университет - Разработване на методика за предварителните и подробните проучвания и създаване на публичен регистър;

Европейски политехнически университет - Оптимизиране на мониторинговата мрежа за почвен мониторинг - II ниво (вкисляване и засоляване);

 

3.      В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух 75 000 лв. 

Институт по астрономия с НАО - Институт по астрономия с НАО - Рожен - "Връзка между астрономическите данни за атмосферата и екологичните параметри на въздуха .

4.      В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на 596 781,70 лв. 

Централна лаборатория по обща Екология - БАН - Развитие на национална екологична мрежа Натура 2000, етап 2009 г.;

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН - Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България;

ИБЕИ при БАН - Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на Мурсалски чай;

СНЦ "Зелени Балкани" - Годишна издръжка на CITES Спасителен център за диви животни;

Институт по растителни и генетични ресурси - "Диви родственици на културните растения" - Инвентаризация-обобщаване  на информацията и предложения за бъдещи политики ;

Национален природонаучен музей -Теренно наблюдение на прилепи съгласно схемата на мониторинг към НСМБР ;

ИБЕИ при БАН - Теренно проучване за разпределянето на природни местообитания от Приложение №1 на ЗБР по обхвата на ПУБ-ПР (Бяла-север) в землището на гр. Бяла и с. Самотино;

СНЦ "Зелени Балкани" - Ежегодна издръжка Спасителен Център за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2015г.;

СУ "Кл. Охридски" - Създаване на растителни колекции с учебно-образователна цел към учебно-експериментална база на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски ", м. "Витоша ВЕЦ Симеоново;

НЧ "Просвета 1909 г." - Организиране и провеждане на фестивал на белия щъркел в европейско село на щъркелите Белозем;

Областна администрация Плевен -Екипировка и оборудване на персонала за охрана и контрол по ЗМ "Кайлъка" и ПЗ "Разбитица";

ИБЕИ при БАН -Отпечатване на тритомното издание на Червената  книга на Р.България;

Фондация "Геа Челониа" - "Осигуряване на годишна субсидия на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки (ЦРРСК), функциониращ към Фондация "Геа Челониа", с. Баня, 2015-2016 г.";

5.      В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2015 г. са предоставени средства в размер на 4 127 413,85 лв., от които 409 197,88 лв. за: 

СНЦ "БНЦ по ЕООС" - Оценки и мониторинг за въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми I ниво и II ниво;.

Екзакта Рисърч груп ЕООД - Национално представително социологическо проучване по теми за околната обстановка и съзнание;

СНЦ "БНЦ по ЕООС" - Оценка и мониторинг за въздействие на атмосферния въздух върху горските екосистеми.

Аадемика УЕБ ООД - Екологична образователна инициатива "Зелена олимпиада";

Фондация "Земята и хората" - XXIII Международен конкурс за инструменталисти и композитори "Музиката и земята";

БЕЙЦ ЕООД - Доставка на полиетиленови чували;

Букол Консулт ЕООД - Доставка на ръкавици за еднократна употреба от винил - 80 000 броя (40 000 чифта);

ОМВ България ООД - Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин - 3904 бр.

Фондация "Тайм-екопроекти“ - Екофестивал "Зелени идеи в действие – 2015 г.

Български Антарктически Институт - Издаване на монография "Геоложки и еколожки изследвания на п-в  Хърд"

Фондация Информация и природозащита“ - Популяризиране на политиката на МОСВ за опазване и устойчиво ползване на лечебни и ароматни растения, чрез производство на образователни и информационни материали и разпространението им в област Пловдив и страната;

Обединени свободни медии АД - Публикация във в."Преса" за ЧОС;

Лесотехнически университет - Изготвяне на юбилейни плакати по случай 90 г. от висшето лесотехническо образование в България ;

Клиникъл рисърч консулт ЕООД - Доставка на 100 броя от изданието "Защитени природни територии-Западни Родопи" за нуждите на МОСВ, Регионалните структури и др.;

Изд. "Книжен тигър" - Издаване 200 броя книги " Състоянието на планетата " за нуждите на МОСВ;

БНТ - Канал 1-Изработване на телевизионна продукция със заглавие "Под морските вълни" - 10 кратки филма. 

В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2015 г. са предоставени средства в размер на 3 718 215,97 лв. по 743 договора, от които 2 888 304,70 лв. по 474 договора, сключени през 2015 г. за националната кампания „За чиста околна среда“ с общини, кметства, училища и детски градини. 

През месец декември 2015 г. Управителния съвет прие да бъде отпусната от ПУДООС сума във връзка с провеждането на Национален конкурс „За чиста околна среда 2016 г.” в размер на 3 500 хил. лв.  Средствата на Кампанията ще бъдат разпределени за проекти на общини и кметства на обща стойност – 2 300 хил. лв. и за проекти на училища, детски градини и ОДК на обща стойност – 1 200 хил. лв.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС